علت استفاده اب در گل روغنی

علت استفاده اب در گل روغنی برای پایین اوردن ES وکنترول نقطه اشتعال است

زیرا در عمق های پایین حرارت سازند بالا بوده و روغن یا گازوییل سریع گرم شده

وبا کوچک ترین جرقه اتش میگیرد در ضمن DRILL GEL یا ویسکوزیته فایرها چون از جنس

رسهای عالی هستند در اب ویسکوزیته میگیرند وبرای اینکه فاز روغن قدرت حمل کنده ها را ندارد اب این نقش را ایفا میکند ES گل روغنی بین 500 - 800 خوب است در هنگام حفاری

مقداری از اب گل ما تبخیر میشود پس با ید روزانه به گل اب اضا فه شود .

/ 0 نظر / 33 بازدید