موادگل حفاری

9- فروبار
Øماده ای است به رنگ قرمز آلبالویی با فرمول شیمیایی Fe2o3 که وزن مخصوص آن 7/2 بوده ومولکولهای بصورت گرد و مدور است.
Øمدور بودن مولکولهای فروبار باعث میشود که این ماده بخوبی توسط همزن ها معلق شود که این امر برای باریت با مولکولهای مسطح امکان پذیر نمی باشد. به همین علت رسوبات باریت به سختی از کف مخزن جدا میشود.
Øفروبار ماده ایست غیر فعال که فقط جهت افزایش وزن گل از PCF 75 به بالا استفاده میشود. البته با وجود غیر فعال بودن ٬ این ماده در محیطهای گازی حاوی هیدروژن سولفوره ٬ فعال میگردد.
Ø این نکته را نیز باید متذکر شد که علاوه بر مشکل تهیه آن ٬ میتوان به گران بودن فروبار اشاره کرد. پس بهتر است حدالامکان از باریت استفاده شود.
/ 0 نظر / 20 بازدید