ترکیبات اصلی تهیه گل روغنی

1- گازوییل بعنوان فاز پیوسته   -   - GAS OIL Contiguous  
2- امولسیون کننده اصلی - BASIC EMULSIFIER -
3- امولسیون کننده کمکی - SECONDRY EMULSIFIER -
4- آهک بعنوان پایدارکننده حالت الکتریکی - ELECTRICAL STABILITY -
5- کنترل کننده عصاره گل - FILTRATION AGENT -   
6- عامل بالابرنده گرانروی یا غلظت گل - VISCOFIER -   

7- مخلوط آب و کلرورکلسیم با وزن PCF

80

/ 0 نظر / 33 بازدید