ضوابط شهرسازی و معماری که طراح و مالک ملزم به رعایت میباشند ضوابط پارکینگ حیاط

ش

ضوابط شهرسازی و معماری که طراح و مالک ملزم به

رعایت میباند

ضوابطپارکینگ:

کلیه مالکین بخشخصوصی یا دولتی که اقدام به احداث ساختمان مینمایند موظفبه تأمین پارکینگمورد نیاز

مطابق مقرراتزیر می باشند .

- 1 تحقق طبقات و واحد ها مشروط بر تامین پارکینگهای مورد نیاز می باشد . 2- حداقل عرضورودی پارکینگ

3 متر و برای 25 واحد به بالا 5 متر می باشد مگر اینکه جهتورود و خروج از دو / برای حداقل 25 واحد پارکینگ 5

درب مجزا استفاده شود . 3- از هر خیابان فقط یکراه ورودی پارکینگمجاز خواهد بود مگر آنکه طول بر زمین

بیشاز 20 متر باشد که در این صورت می توان از دو درب ورودی و خروجی پارکینگاستفاده نمود . 4- حداکثر

1 متر می باشد. 5- هر وسیله نقلیه / شیبرمپورودی پارکینگ 15 % و حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 90

5 متر جهتتوقفو به همین میزان جهتمانور نیاز دارد . لذا ×2/ شخصی به طور متوسط به محوطه ای معادل 5

طراحی پارکینگباید به نحوی باشد که براساس استاندارد های موجود هر اتومبیل مستقلاً بتواند داخل یا خارج شود

( حداقل فاصله محور تا محور ستون جهت پارکدو اتومبیل 5 متر می باشد) 6 - محل مورد نیاز یکاتومبیل در

5 متر قابل تامین می باشد . 7 - ساختمان های / 5 متر و جهت 2 اتومبیل در فضایی به اندازه 5 / فضایی به اندازه 3

مسکونی ویلایی به ازای هر 250 متر مربع زیر بنا نیاز به یکواحد پارکینگمی باشند و ساختمان های مسکونی

ویلایی شمالی نیاز به تعبییه یکواحد پارکینگدر حیات مشروط بر آنکه طول حیاط کمتر از 5 متر نباشد

بلامانع می باشد و همچنین در ساختمان های ویلایی با توجه به غیر قابل تفکیکبودن طبقات پارکینگمزاحم در

سطح اشغال مجاز مشروط به ارائه طرح جا نمایی اولیه قابل قبول می باشد 8 - در مورد ساختمان های مسکونی چند

واحدی ( آپارتمانی ) به ازای هرواحد مسکونی ، یکواحد پارکینگمورد نیاز می باشد .

- 9 پارکینگسایر فعالیتها- هتل آپارتمان : برای هر سوئیتزیر 75 متر مربع نیم واحد و بالا تر از 75 متر مربع

یکواحد پارکینگمورد نیاز می باشد .- هتل سه ستاره و کمتر : برای هر ششتختیکواحد پارکینگمورد

نیاز می باشد.- هتل چهار ستاره و بیمارستان : برای هر چهار تختیکواحد پارکینگمورد نیاز می باشد .- مساجد

، ساختمان های مذهبی ، تالار و سالن اجتماعات ، باشگاه های ورزشی ، مهد کودک، کودکستان ، دبستان : برای هر

80 متر مربع زیر بنا یکواح پارکینگمورد نیاز می باشد .- رستوران ها ، سالن های غذا خوری ، مدارسعالی و

هنرستان ها : برای هر 40 متر مربع زیر بنا یکواحد پارکینگمورد نیاز می باشد .- ساختمان های تجاری ، شرکت

ها ، مغازه ها ، تعمیر گاه ها ، خورده و عمده فروشی ها : برای هر 50 متر مربع زیر بنا یکواحد پارکینگو در

صورتتفکیکطبقات به ازای هر باب از یکمتر تا 50 متر مربع یکواحد پارکینگمورد نیاز می باشد .-

کارخانجات صنعتی و موسسات تولیدی دارای موافقت اصولی از صنایع : برای هر 100 متر مربع زیر بنا یکواحد

پارکینگمورد نیاز می باشد .

ضوابطمربوطبهدیدواشراف:

کلیه ساختمان ها باید به گونه ای احداثگردد که فاقد اشرافبر ساختمان های مسکونی مجاور باشد . هر گاه بنا به

تشخیصشهرداری ساختمانی به لحاظ موقعیت یا تعداد طبقات بر ساختمان های مسکونی مشرفباشد می بایستدر

خصوصپنجره ها یا بالکن ها به یکی از سه طریق زیر عمل نماید . 1 . ارتفاع دست انداز پنجره یا بالکن را تا میزان

1/75 متر افزایشیابد . 2 . بدون رعایتمحدودیتخاصی جهت ارتفاع دست انداز پنجره مشروط به استفاده از شیشه

1 متر از کفطبقه مربوطه و نیز تعبیه باز شو پنجره در بعد از ارتفاع فوق . 3 . رعایت / مشجر تا ارتفاع حداقل 75

1 متر از کفطبقه مربوطه و استفاده از قاب محدود کننده دید / حداقل ارتفاع دست انداز پنجره یا بالکن به میزان 20

1 متر از کفطبقه به نحوی که به تایید شهرداری قم برسد . 4 . استفاده از شیشه های موسوم به / تا ارتفاع حداقل 75

رفلکسدر عوضشیشه مشجر یا نقاب به هیچ عنوان پذیرفته نمی باشد .

ضوابطبالکنوپیشآمدگی:

. 1 . احداث پیشآمدگی و بالکن در ساختمان های مشرف به معابر عمومی کمتر از 12 متری مجاز نمی باشد . 2

میزان مجاز پیشآمدگی در معابر 12 تا 20 متری 80 سانتی متر ، در معابر 20 تا 45 متری 100 سانتی متر و در معابر

45 متری و بیشتر 120 سانتی متر می باشد . 3. احداث پیشآمدگی و بالکن در ساختمان های مشرفبه معابر عمومی

2 متر از کفپیاده رو تا زیر بالکن بلامانع بوده و / 12 متر و عریضتر از آن که دارای پیاده رو می باشند با ارتفاع 60

3 متر باشد . 4 . پیشآمدگی / در شوارع مذکور که فاقد پیاده رو می باشند حداقل از سطح زمین تا زیر سقف 50

1 متر عمود بر پخ مجاز است. / روی پخ در محل تقاطع دو معبر در امتداد محدوده مالکیت به میزان حداکثر 5

ضوابطپیلوتیوزیرزمین:

-1 در خصوصساختمان های کمتر از چهار طبقه صرفاً احداث پیلوت یا زیر زمین مجاز بوده و در ساختمان های

چهار طبقه و بیشر احداثزیر زمین و پیلوت به صورتتوام بلا مانع می باشد .

-2 استفاده از زیر زمین و پیلوتی تنها به عنوان موتورخانه ، انباری ، گلخانه ، پارکینگمجاز می باشد . در کلیه

ساختمان های مسکونی که دارای چهار واحد مسکونی و بیشتر می باشند احداث یکواحد سرایداری به مساحت

حد اکثر 40 متر مربع در زیر زمین یا در پیلوت بلامانع می باشد. 3- حداکثر ارتفاع مفید زیر زمین ( کفتا زیر سقف

2 مترمی باشد . 4- حداکثر مجاز پیلوتی ( کفتا زیر سقف) / 2 متر و با اجرای پیلوتی 40 / ) بدون اجرای پیلوتی 60

2متر می باشد . 5- حداکثر روی سقفزیر زمین از سطح / 2 متر و با اجرای زیر زمین 40 / بدون اجرای زیر زمین 60

- 1 متر قابل افزایشاست . 6 / 1 متر می باشد این مقدار جهت ساختمان های مسکونی ویلائی تا 50 / گذر مجاور 20

1 متر می باشد . 7- سطح زیر بنای زیر زمین و / حداکثر ارتفاع کفتمام شده پیلوتی از تراز متوسط گذر مجاور 20

پیلوتی در صورتی که نوع استفاده آن مجاز و طبق ضوابط فوق باشد جزو تراکم محسوب نمی شود بدیه استدر

صورت تغییر کاربری پیلوت و زیر زمین جهت سایر استفاده ها مقدار تغییر کاربری داده شده در محاسبه تراکم

منظور می گردد. 8- احداث یکواحد مسکونی در پیلوت با در نظر گرفتن کلیه شرایطذیل مجاز می باشد .الف:

رعایت سرانه ها ، حداقل و حداکثر ارتفاع مفید ، دسترسی کلیه طبقاتبه حیاط و احداثآسانسور .ب: تأمین شدن

تعداد پارکینگمورد نیاز ، انباری ، اطاق تاسیسات ، سرایداری ، دیگر فضاهای خدماتی در پیلوتو زیر زمین اول .

ضوابطعمومی:

-1 تعبیه آسانسور در ساختمان های درای چهار سقفو بیشتر الزامی است ( رعایت مبحث 15 مقررات ملی ساختمان

-2 احداث 30 در صد از فضای آزاد ( فضای خارج از سطح اشغال ) به عنوان فضای سبز الزامی است. 3- رعایت (

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در کلیه ساختمان ها الزامی است( نوع ساختمان و متراژ می بایستمشخصگردد

-4 رعایتمبحث 3 رعایتملی مقرراتدر کلیه مجتمع های تجاری ساختمان های ( غیر مسکونی و عمومی ) (

200 ارتفاع جهتهر / آپارتمانی مسکونی چهار طبقه روی پیلوت و بیشتر از آن الزامی می باشد. 5- تعبیه درز انقطاع 1

یکاز همسایگان برای ساختمان ها مطابق ضوابط و مقرارت ساختمان الزامی است . 6- حداکثر ارتفاع کفتا کف

50 متر می باشد . 7- در زمین های با مساحت بیشاز 1000 متر مربع عرصه ، املاکبا کاربری / طبقات مسکونی 3

مورد استفاده به صورت کارگاهی و صنعتی قبل از تهیه نقشه های معماری نیاز به ارئه جه نمایی و ارجا به حوزه

معاونت شهرسازی و مهماری جهت تصویبو تایید آن با مشخصات ذیل می باشد .الف: ترسیم پلان موقعیتملک

1 .ب : ارئه تایتل در کنار نقشه ها الزامی می بایستتوسط مهندس / 1 و موقعیتزمین با مقیاس 200 / با مقیاس 500

1 همراه با چیدمان پارکینگدر قالبسطح اشغال مجاز و / طراح ممهور گردد .ج : پلان نقشه ارائه شده با مقیاس 100

طراحی 30 % از فضای آزاد به عنوان فضای سبز .

گوشه ای از ضوابط شهرسازی و معماری که طراح و مالک ملزم به

رعایت میباشند

ضوابطپارکینگ:

کلیه مالکین بخشخصوصی یا دولتی که اقدام به احداث ساختمان مینمایند موظفبه تأمین پارکینگمورد نیاز

مطابق مقرراتزیر می باشند .

- 1 تحقق طبقات و واحد ها مشروط بر تامین پارکینگهای مورد نیاز می باشد . 2- حداقل عرضورودی پارکینگ

3 متر و برای 25 واحد به بالا 5 متر می باشد مگر اینکه جهتورود و خروج از دو / برای حداقل 25 واحد پارکینگ 5

درب مجزا استفاده شود . 3- از هر خیابان فقط یکراه ورودی پارکینگمجاز خواهد بود مگر آنکه طول بر زمین

بیشاز 20 متر باشد که در این صورت می توان از دو درب ورودی و خروجی پارکینگاستفاده نمود . 4- حداکثر

1 متر می باشد. 5- هر وسیله نقلیه / شیبرمپورودی پارکینگ 15 % و حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 90

5 متر جهتتوقفو به همین میزان جهتمانور نیاز دارد . لذا ×2/ شخصی به طور متوسط به محوطه ای معادل 5

طراحی پارکینگباید به نحوی باشد که براساس استاندارد های موجود هر اتومبیل مستقلاً بتواند داخل یا خارج شود

( حداقل فاصله محور تا محور ستون جهت پارکدو اتومبیل 5 متر می باشد) 6 - محل مورد نیاز یکاتومبیل در

5 متر قابل تامین می باشد . 7 - ساختمان های / 5 متر و جهت 2 اتومبیل در فضایی به اندازه 5 / فضایی به اندازه 3

مسکونی ویلایی به ازای هر 250 متر مربع زیر بنا نیاز به یکواحد پارکینگمی باشند و ساختمان های مسکونی

ویلایی شمالی نیاز به تعبییه یکواحد پارکینگدر حیات مشروط بر آنکه طول حیاط کمتر از 5 متر نباشد

بلامانع می باشد و همچنین در ساختمان های ویلایی با توجه به غیر قابل تفکیکبودن طبقات پارکینگمزاحم در

سطح اشغال مجاز مشروط به ارائه طرح جا نمایی اولیه قابل قبول می باشد 8 - در مورد ساختمان های مسکونی چند

واحدی ( آپارتمانی ) به ازای هرواحد مسکونی ، یکواحد پارکینگمورد نیاز می باشد .

- 9 پارکینگسایر فعالیتها- هتل آپارتمان : برای هر سوئیتزیر 75 متر مربع نیم واحد و بالا تر از 75 متر مربع

یکواحد پارکینگمورد نیاز می باشد .- هتل سه ستاره و کمتر : برای هر ششتختیکواحد پارکینگمورد

نیاز می باشد.- هتل چهار ستاره و بیمارستان : برای هر چهار تختیکواحد پارکینگمورد نیاز می باشد .- مساجد

، ساختمان های مذهبی ، تالار و سالن اجتماعات ، باشگاه های ورزشی ، مهد کودک، کودکستان ، دبستان : برای هر

80 متر مربع زیر بنا یکواح پارکینگمورد نیاز می باشد .- رستوران ها ، سالن های غذا خوری ، مدارسعالی و

هنرستان ها : برای هر 40 متر مربع زیر بنا یکواحد پارکینگمورد نیاز می باشد .- ساختمان های تجاری ، شرکت

ها ، مغازه ها ، تعمیر گاه ها ، خورده و عمده فروشی ها : برای هر 50 متر مربع زیر بنا یکواحد پارکینگو در

صورتتفکیکطبقات به ازای هر باب از یکمتر تا 50 متر مربع یکواحد پارکینگمورد نیاز می باشد .-

کارخانجات صنعتی و موسسات تولیدی دارای موافقت اصولی از صنایع : برای هر 100 متر مربع زیر بنا یکواحد

پارکینگمورد نیاز می باشد .

ضوابطمربوطبهدیدواشراف:

کلیه ساختمان ها باید به گونه ای احداثگردد که فاقد اشرافبر ساختمان های مسکونی مجاور باشد . هر گاه بنا به

تشخیصشهرداری ساختمانی به لحاظ موقعیت یا تعداد طبقات بر ساختمان های مسکونی مشرفباشد می بایستدر

خصوصپنجره ها یا بالکن ها به یکی از سه طریق زیر عمل نماید . 1 . ارتفاع دست انداز پنجره یا بالکن را تا میزان

1/75 متر افزایشیابد . 2 . بدون رعایتمحدودیتخاصی جهت ارتفاع دست انداز پنجره مشروط به استفاده از شیشه

1 متر از کفطبقه مربوطه و نیز تعبیه باز شو پنجره در بعد از ارتفاع فوق . 3 . رعایت / مشجر تا ارتفاع حداقل 75

1 متر از کفطبقه مربوطه و استفاده از قاب محدود کننده دید / حداقل ارتفاع دست انداز پنجره یا بالکن به میزان 20

1 متر از کفطبقه به نحوی که به تایید شهرداری قم برسد . 4 . استفاده از شیشه های موسوم به / تا ارتفاع حداقل 75

رفلکسدر عوضشیشه مشجر یا نقاب به هیچ عنوان پذیرفته نمی باشد .

ضوابطبالکنوپیشآمدگی:

. 1 . احداث پیشآمدگی و بالکن در ساختمان های مشرف به معابر عمومی کمتر از 12 متری مجاز نمی باشد . 2

میزان مجاز پیشآمدگی در معابر 12 تا 20 متری 80 سانتی متر ، در معابر 20 تا 45 متری 100 سانتی متر و در معابر

45 متری و بیشتر 120 سانتی متر می باشد . 3. احداث پیشآمدگی و بالکن در ساختمان های مشرفبه معابر عمومی

2 متر از کفپیاده رو تا زیر بالکن بلامانع بوده و / 12 متر و عریضتر از آن که دارای پیاده رو می باشند با ارتفاع 60

3 متر باشد . 4 . پیشآمدگی / در شوارع مذکور که فاقد پیاده رو می باشند حداقل از سطح زمین تا زیر سقف 50

1 متر عمود بر پخ مجاز است. / روی پخ در محل تقاطع دو معبر در امتداد محدوده مالکیت به میزان حداکثر 5

ضوابطپیلوتیوزیرزمین:

-1 در خصوصساختمان های کمتر از چهار طبقه صرفاً احداث پیلوت یا زیر زمین مجاز بوده و در ساختمان های

چهار طبقه و بیشر احداثزیر زمین و پیلوت به صورتتوام بلا مانع می باشد .

-2 استفاده از زیر زمین و پیلوتی تنها به عنوان موتورخانه ، انباری ، گلخانه ، پارکینگمجاز می باشد . در کلیه

ساختمان های مسکونی که دارای چهار واحد مسکونی و بیشتر می باشند احداث یکواحد سرایداری به مساحت

حد اکثر 40 متر مربع در زیر زمین یا در پیلوت بلامانع می باشد. 3- حداکثر ارتفاع مفید زیر زمین ( کفتا زیر سقف

2 مترمی باشد . 4- حداکثر مجاز پیلوتی ( کفتا زیر سقف) / 2 متر و با اجرای پیلوتی 40 / ) بدون اجرای پیلوتی 60

2متر می باشد . 5- حداکثر روی سقفزیر زمین از سطح / 2 متر و با اجرای زیر زمین 40 / بدون اجرای زیر زمین 60

- 1 متر قابل افزایشاست . 6 / 1 متر می باشد این مقدار جهت ساختمان های مسکونی ویلائی تا 50 / گذر مجاور 20

1 متر می باشد . 7- سطح زیر بنای زیر زمین و / حداکثر ارتفاع کفتمام شده پیلوتی از تراز متوسط گذر مجاور 20

پیلوتی در صورتی که نوع استفاده آن مجاز و طبق ضوابط فوق باشد جزو تراکم محسوب نمی شود بدیه استدر

صورت تغییر کاربری پیلوت و زیر زمین جهت سایر استفاده ها مقدار تغییر کاربری داده شده در محاسبه تراکم

منظور می گردد. 8- احداث یکواحد مسکونی در پیلوت با در نظر گرفتن کلیه شرایطذیل مجاز می باشد .الف:

رعایت سرانه ها ، حداقل و حداکثر ارتفاع مفید ، دسترسی کلیه طبقاتبه حیاط و احداثآسانسور .ب: تأمین شدن

تعداد پارکینگمورد نیاز ، انباری ، اطاق تاسیسات ، سرایداری ، دیگر فضاهای خدماتی در پیلوتو زیر زمین اول .

ضوابطعمومی:

-1 تعبیه آسانسور در ساختمان های درای چهار سقفو بیشتر الزامی است ( رعایت مبحث 15 مقررات ملی ساختمان

-2 احداث 30 در صد از فضای آزاد ( فضای خارج از سطح اشغال ) به عنوان فضای سبز الزامی است. 3- رعایت (

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در کلیه ساختمان ها الزامی است( نوع ساختمان و متراژ می بایستمشخصگردد

-4 رعایتمبحث 3 رعایتملی مقرراتدر کلیه مجتمع های تجاری ساختمان های ( غیر مسکونی و عمومی ) (

200 ارتفاع جهتهر / آپارتمانی مسکونی چهار طبقه روی پیلوت و بیشتر از آن الزامی می باشد. 5- تعبیه درز انقطاع 1

یکاز همسایگان برای ساختمان ها مطابق ضوابط و مقرارت ساختمان الزامی است . 6- حداکثر ارتفاع کفتا کف

50 متر می باشد . 7- در زمین های با مساحت بیشاز 1000 متر مربع عرصه ، املاکبا کاربری / طبقات مسکونی 3

مورد استفاده به صورت کارگاهی و صنعتی قبل از تهیه نقشه های معماری نیاز به ارئه جه نمایی و ارجا به حوزه

معاونت شهرسازی و مهماری جهت تصویبو تایید آن با مشخصات ذیل می باشد .الف: ترسیم پلان موقعیتملک

1 .ب : ارئه تایتل در کنار نقشه ها الزامی می بایستتوسط مهندس / 1 و موقعیتزمین با مقیاس 200 / با مقیاس 500

1 همراه با چیدمان پارکینگدر قالبسطح اشغال مجاز و / طراح ممهور گردد .ج : پلان نقشه ارائه شده با مقیاس 100

طراحی 30 % از فضای آزاد به عنوان فضای سبز .__

/ 0 نظر / 74 بازدید