مواد گل حفارد

Ø7- سودا اش (SODA ASH)
Øنام شیمیایی این ماده کربنات سدیم با فرمول شیمیایی Na2Co3 است. این ماده میتواند PH  محیط را تا 5/11 بالا ببرد. از سودااش میتوان جهت رسوب دادن یونهای کلسیم در گلهای آبی و سولفات باریم در گلهایی با PH پایین استفاده کرد.
ØCaSo4 + Na2Co3 → Na2So4 + CaCo3
Øاز سودااش میتوان برای مقابله با آلودگی های سیمان استفاده کرد.
ØCa(OH)2 + Na2Co3 → CaCo3 ↓ + 2NaOH
Ø8- بی کربنات سدیم
Øبی کربنات سدیم یا جوش شیرین با فرمول شیمیایی NaHCo3 و PH=8.5٬ جهت رسوب دادن یونهای کلسیم ناشی از آلودگیهای سیمان از ان استفاده میشود.قابل ذکر است که PH گل های آلوده به سیمان اغلب بالاتر از 11 میباشد.فرمولهای زیر نحوه واکنش بی کربنات سدیم را بر آلودگیهای سیمان ٬ نشان میدهد:
ØCa(OH)2 + NaHCo3 → CaCo3 ↓ + NaOH + H2O
ØNaOH + NaHCo3 → Na2Co3 + H2O
Øلازم به ذکر است استفاده بیش از حد از بی کربنات سدیم باعث آلودگی بیشتر گل میباشد.
/ 0 نظر / 31 بازدید