بررسی آلودگی های گل حفاری

تعریف:
به کلیه موادی که بطور ناخواسته وارد گل حفاری شده و باعث ایجاد تغییراتی در خواص آن میشود را مواد آلوده کننده گویند.
منشاﺀ مواد آلوده کننده بشرح زیر است:
١ آلودگی ناشی از مواد جامد طبقات زمین مانند سنگهای رسی ٬ رس و گچ .
٢ آلودگی ناشی از مواد شیمیایی که در هنگام حفاری به گل افزوده میشود. مانند کربنات ها و بیکربنات ها.
٣ آلودگی ناشی از مواد مایع طبقات زمین مانند آب دریا.
۴ آلودگی ناشی از سیمان کاری چاه.
/ 0 نظر / 63 بازدید