مواد گل حفاری

Ø19- امولسی فایر اولیه
Øماده ای است که از اسیدهای آلی و آمینه تهیه شده است و جهت پایه امولسیونی گل های روغنINVERT بکار میرود.
Ø20- امولسی فایر ثانویه
Øماده ای است که بعنوان پایدار کننده حالت امولسیونی معکوس در گلهای روغنی از آن استفاده میشود.
Ø21- F.L.C
Øماده ای است که فلوئید لاس گل های روغنی ( INVERT) را کنترل میکند. این ماده از مواد نفتی مانند قیر و پاره ای افزودنی ها به وجود می آید.
Ø22- ماده غلظت دهنده گلهای روغنی
Øاین ماده که پایه اصلی آن نوعی رس بنام ارگانوفلیک گلی است طوری ساخته شده که در گازوئیل حل شده و ایجاد غلظت میکند.
/ 0 نظر / 28 بازدید