آلودگی های ناشی از گچ و روش مقابله با آن

به هنگام حفاری در برخی از طبقات ٬ رگه هایی از گچ آبدار یافت میشود که در صورت ورود به گل بصورت یون کلسیم ٬ باعث ایجاد مشکلات زیر میگردد:
١ ویسکاسیتی ٬ پلاستیک وسیکاسیتی ٬ YP و ژل ها افزایش می یابد.
٢ مقدار آب از دست دادگی گل بالاست.
٣روش حل مشکل:
۴برای حل این مشکلات میتوان از کربنات سدیم استفاده کرد.
ØCaSo4 + Na2Co3 → CaCo3 ↓ + 2Na† + So4²ˉ
۵باید توجه داشت که استفاده بیش از حد کربنات سدیم خطر آلوده کردن هرچه بیشتر گل دارد.
/ 0 نظر / 11 بازدید