واژه نامه حفاری

 

                 ********     A        ********                

Abandon                      متروکه کردن-ترک کردن, مسدود کردن یک قسمت از چاه‏‏‎

Abaftپاشنه یا عقب (کشتی یا دستگاه حفاری دریایی)                                          

Abnormalغیرعادی                                                                           

Abrasiveسایشی-ساینده                                                                       

Abrasive Wearفرسودگی سایشی                                                         

Abradeخراشیدن-تراشیدن (دیواره چاه)                                                   

Abreastپهلو به پهلو (در حفاری دریایی)                                                 

Absolute Permeabilityعبور پذیری مطلق-تراوایی مطلق                        

Acceleratorشتابگر                                                                            

 Accelerator         انباره                                                                   

Acid Fracturingلایه شکافی با اسید                                                      

Acidizing                               اسید زنی-اسید کاری                            

Acid Treatmentچاره کاری با اسید-معالجه با اسید                                   

Actionکنش-عمل                                                                               

Adapterتبدیل                                                                                   

Adaptor Flangeفلنج تبدیل                                                                 

Additiveمواد افزودنی به گل و سیمان حفاری-افزایه                                          

Adjustable Chokeکاهنده قابل تنظیم-چوک قابل تنظیم                                    

Adhesionچسبندگی-کشش سطحی                                                               

Aerationهوا زدن به مایعات                                                                        

Aerated Mudگل هوا زده                                                                          

A-Frame                  دکل نوع -نوعی دکل یا جرثقیل جهت وزن های بسیار سنگین

Affinityتمایل-گرایش                                                                               

Agglomerateانباشتن-متراکم شدن                                                               

Aggregateتجمع-هم شکل کردن (سنگ های رسی)                                           

Aggregation                                                                 تجمع هم شکل  

Againزمان دادن- مدت دادن                                                                        

Air-Actuatedعمل کننده بادی- بادی                                                           

Air Cutآمیخته با هوا                                                                                 

Air Drillingحفاری با هوا                                                                         

Air Gapفا صله هوایی (فاصله سطح آب تا زیر سکوی دکل حفاری دریایی)              

Air Hoist بالا بر هوایی                                                                             

Air Injectionتزریق هوا                                                                           

Air Nozzleشیپوره (هوا)                                                                           

Air Trapهوا گیر                                                                                     

Alarmآژیر – هشدار                                                                          

Allowableمجاز                                                                               

Allowable Pullکشش مجاز                                                               

Analysis Coreآنالیز مغزه                                                                   

Analysis Mudآنالیز گل حفاری                                                           

Anchorمهار – لنگر – گیره, محکم کردن – ایمن کردن                             

Anchor Chainزنجیر لوله گیر                                                             

Anchors (B.O.P.) مهارهای بدنه فورانگیر                                            

 Anchor packerتوپک مهاری                                                            

Anchor Pipe                                                                              لوله لنگر

Angle of Deflection                                                             زاویه انحراف

Angle of Drift                                                                       زاویه انحراف

Angle of Deviation                                                              زاویه انحراف

Allowable Stress                                                                     تنش مجاز

Angle Drop-Off                                                                  زاویه افت چاه

Angle of Inclination                                                      شیب – زاویه میل

Angle of Twist                                                                      زاویه پیچشی

Angle Needle Valve                                                               شیر سوزنی

Angle Sub                                                                         لوله رابط خمیده

Anhydrite                                                                           انهیدربت - گچ

Annulus                                                                                           دالیز

Annular Space                                                                     فضای دالیزی

Annular Blowout Prevent or                                           فورانگیر دالیزی

Annular Velocity                                                                سرعت دالیزی

Anti Rust                                                                                   ضد زنگ

API                                                              ا – پی – آی –انجمن نفت آمریکا

API Specification                                                   مشخصات ا – پی - آی

Apparent Viscosity                                                          گرانروی ظاهری

Asbestos                                                                                    پنبه نسوز

Asphalt                                                                                        آسفالت

Astern                                                             در عقب دستگاه حفاری دریایی

Athwart                                                  اتصال پهلو به پهلو (در حفاری دریایی)

Automatic Drilling Control Unit                            دستگاه حفار اتوماتیک

Azimuth                                                                           آزیموت - سمت

A.A.O. DC                            اتحادیه پیمان کاران آمریکایی حفاری چاه های نفت

             ********        B         ********

Back Off                                                                                  پس گردی

Back off operation                                                        عملیات پس گردی

Mechanical Back off Operation                         عملیات پس گرد مکانیکی

Shooting Back off Operation                              عملیات پس گرد انفجاری

Back Pressure                                                                           پس فشار

Back Pressure Valve                                                          شیر پس فشار

Baffle                                    &nb

/ 0 نظر / 179 بازدید