موادگل حفاری

 

10- کلرور کلسیم
Øاین ماده با فرمول شیمیایی CacL2 ٬ ماده ای است که بصورت فلس یا دانه دانه عرضه میشود که بسیار جاذب رطوبت بوده و نباید در مجاورت هوای ازاد قرار گیرد.موارد استفاده از کلرورکلسیم بشرح زیر است:
Øالف-10) در گل های بدون مواد جامد با 90 درصد خلوص کلسیم کلراید ٬ تا وزن PCF 82 ٬ از این ماده استفاده میشود.
Øب-10) در گل های روغنی ٬ جهت جلوگیری از باد کردن رس ها و ریزش SHALE استفاده میشود.
Øج- در سیمانکاری بعنوان کاهش دهنده زمان بندش استفاده میشود.
Ø11- مایکا
Øاین ماده که بنام سنگ طلق نامیده میشود ٬ به لحاظ شکل ظاهری ٬ بصورت ورقه هایی شیشه ای ٬که روی هم قرارگرفته اند٬ به نظر میرسد .مایکا در طبیعت یافت میشود ٬ از لحاظ رنگ به دوصورت است:
Øالف-11) مسکویت ها که سفید رنگ هستند.
Ø ب 11) بیولایت ها که بعلت داشتن مواد معدنی دیگر ٬ عموماً تیره رنگ هستند.
Øلازم به ذکر است که وزن مخصوص مایکا ٬ 3-8/2 میباشد.
/ 0 نظر / 25 بازدید