دستورالعمل ساخت سیال حفاری روغنی جهت حفره

برنامه ی سیال روغنی و مواد شیمیایی مورد نیاز برای ساخت 100 بشکه با O/W=75/25 با وزن 71 PCF و فاز آب کلسیم کلرایدی به وزن 82 PCF

 

ردیف

مواد مورد نیاز

مقدار مورد نیاز

واحد (UNIT)

زمان مخلوط سازی

MIXING TIME

ملاحظات

1

گازوئیل

65

بشکه

---

 

2

FLC

32-28

کیسه ی 55 پوندی

45

 

3

امولیسیفایر اولیه

PRIMARY EMULSIFIER

2-1.5

DRUM

بشکه ی 220 لیتری

30

 

4

آهک

25-18

کیسه ی 55 پوندی

45

 

5

آب کلسیم کلراید

22

بشکه

45

 

6

امولیسیفایر ثانویه

SECONDARY EMULSIFIER

1-0.5

DRUM

بشکه ی 220 لیتری

15

 

7

مواد گرانروی زا

VISCOFIER

5-2

کیسه ی 55 پوندی

15

در صورت نیاز

8

مواد وزن افزا

LIMESTONE POWDER

5

تن

15

مقدار مصرف با وزن گل و شرایط چاه تنظیم شود

جهت ساخت بهینه و نتایج رئولوژی مورد نیاز ضروریست موارد زیر در هنگام ساخت سیال رعایت شود:

1-  روش و ترکیب مخلوط سازی به ترتیب فوق و با احتساب زمان کافی باشد.

2-  دستگاه تصفیه ی گل روغنی (MUD CLEANER) بر روی مخازن نصب شود و در حین عملیات حفاری روشن و توری مناسب با وزن سیال حفاری نصب شود.

3-  تجهیزات و محلول های ویژه ی گل روغنی در آزمایشگاه تهیه و تأمین گردد.

4-  کلیه ی لوله های حاوی آب و متصل به مخازن نگهداری سیال حفاری کاملاً بسته و هیچ گونه نشتی مشاهده نگردد.

5-  در صورت وجود هر گونه ابهام در برنامه با اداره ی مهندسی شیمی حفاری هماهنگ شود.

6-  زمان ساخت 180 بشکه آب کلسیم کلراید حداقل 6-5 ساعت خواهد بود.

/ 0 نظر / 71 بازدید