برنامه گل روغنی با نسبت O/W: 85/15 به وزن 56.5PCF بافازاب:CACL2 باوزن:

برنامه گل روغنی با نسبت O/W: 85/15  به وزن 56.5PCF      بافازاب:CACL2 باوزن:    PCF  76-78         به شرح زیر.               ملاحظات زمانMIX واحد مصرف مواد جهت تهیه 100بشکه نام اختصاصی ماده ترکیب گل ردیف   45 bbl 76-78 GAS OIL گازوییل 1   45 SX 18-20 IRSATROL کنترل کننده عصاره 2   30 DR 2-2.5 D.VERT امولسیفایر اولیه 3   45 SX 18-20 LIME اهک 4   45 BBL 13.7 CACL2.W اب , CACL2 5   15 DR 1 DRILL MUL امولسیفایر ثانویه 6   15 SX 4_6 D.GEL مواد گرانروی ساز 7   30 TON درصورت نیاز L.S.P مواد وزن افزا 8              

/ 0 نظر / 23 بازدید