مواد گل حفارد

موارد استفاده از بنتونایت:
Ø1- افزایش گرانروی در گل های پایه آبی.
Ø2- کنترل صافاب گل.
Ø3- مقاومت در حرارت های بالاتر از 300 درجه فارنهایت.
Ø4- خاصیت هیدراته و پراکنده شدن.
Ø5- استفاده در سیمان کاری جهت سبک کردن وزن سیمان و افزایه های آن.
Ø6- استفاده از آن بعنوان پیل جهت جلوگیری کردن از هرزروی.
Ø17- کف صابون (  FOAMAL AGENT)
Øمایعی است که در صورت مخلوط شدن با آب ٬ ایجاد کف کرده و گل صابونی با وزنی کمتر از آب (PCF 4/62) بوجود می آورد.
Ø18- D.M.E
Øنام کامل این ماده DRILLING MUD EMULSIFIER است که جهت امولسیون کردن روغن در آب استفاده میشود.
/ 0 نظر / 45 بازدید