گل های پایه روغنی

گل های روغنی به دو دسته تقسیم میشوند:
1- گل هایی که در ساختمان آن ٬مولکولهای آب توسط مولکولهای گازوییل احاطه میگردد. به این نوع گل اصطلاحاً WATER IN OIL EMULSION گفته میشود.
2- گل هایی که در ساختمان آن ٬مولکولهای گازوییل توسط مولکولهای آب احاطه میگردد. به این نوع گل اصطلاحاً OIL IN WATER EMULSION گفته میشود
/ 0 نظر / 5 بازدید