ابزار آزمایش های گل حفاری

 

1- ترازوی اندازه گیری وزن گل یا MUD BALANCE
2- قیف مارش و ظرف اندازه گیری ویسکازیته
3-  FAN V.G METER یا REHOMETER
4- دستگاه اندازه گیری ماسه یا SAND CONTENT
5- دستگاه اندازه گیری مایعات و مواد جامد گل یا RETORT KIT
6- فیلتر پرس API و فیلتر پرس HP.HT
7- PH. METER
8ـ دستگاه STABILITY TESTE
/ 0 نظر / 88 بازدید