گیر لوله هاد حفاریStuck pipe

در هنگام لوله بالا در صورت تنگی چاه هرگز بیش از 30000 پاوند یا 2/1 وزن BHA لوله را نکشید و آنرا به حفار گوشزد کنید.  زمان در تماس بودن سازند دارای شیل را با گل کاهش دهید( هر چه سریعتر حفره را تکمیل کرده، جداری را برانید)

افزودن انواع نمکها (پتاسیم، سدیم، کلسیم و غیره) به گل واکنش بین گل و شیل ها را کاهش می دهد.

 

 

 

علائم دیگر

Pressure

Torque

Drag

علائم/ زمان

افزایش فشارهای ناگهانی، کاهش تدریجی سرعت حفاری، امکان هرزروی گل

افزایش

به آرامی افزایش می یابد

به آرامی افزایش    می یابد

حفاری

پس فشار بعداز قطع پمپاژدر استند پایپ،جریان برگشتی گل بعدازشکاندن لوله ها

افزایش ناگهانی هنگام شروع مجدد گردش

 

O.Pull بعد از برداشتن Slips

اتصالات

Swabbing

 

 

افزایش O.Pull, ضعیف بعد از برداشتن Slips

لوله بالا

در عمق سازندمشکل زا قرار داشتن،امکان هرزروی گل

 

 

O.Pull بعد از برداشتن Slips ,افزایش وزن تنظیم شده

لوله پایین

افزایش فشارهنگام برقراری مجدد گردش، حالت پیستونی رشته, هرزروی گل

افزایش

افزایش تدریجی

O.Pull بعد از برداشتن Slips

Back Ream

افزایش ناگهانی هنگام شروع مجددگردش،حالت پیستونی رشته، هرزروی گل

افزایش

 

افزایش, O.Pull ضعیف بعد از برداشتن Slips

Pump Out

 

 

 

 

 

علائم تکمیلی:

-    توپ های نرم رسی، رسهای خیس و چسبناک روی شیکر، پلاگ شدن Flow Line مشاهده شیلهای خیس خورده در گل برگشتی

-  YP, Funnel Vis. بالا، افزایش PV، جامدات ریز و معلق و سبک، امکان افزایش وزن گل برگشتی

 

اقدامات پیشگیرانه:

-  افزودن نمکهای مختلف به گل (سدیم، پتاسیم، کلیسم و غیره) جهت کاهش تأثیرات آب درون گل بر شیلها.

-  افزودن موادیکه دیواره سازی مناسب برای ما انجام می دهند.  به منظور کاهش تماس شیلها با گل.

-        استفاده از گلهای پایه نفتی.

-        کاهش زمان باز بودن حفره (حفاری سریع و راندن جداری)

-  برنامه ریزی برای Wiper Trip های منظم بر اساس متراژ، زمان یا افزایش علائم شیلهای واکنشی.

-        اطمینان از کافی بودن هیدرولیک گل جهت تمیز سازی چاه.

-        حفظ خواص مورد نیاز گل و کاهش ذرات جامد گل.

 

 

شیلهایی که در اثر فشار سازند می ریزند.

 

دلایل:

حفاری شیلها با گل سبک که فشا رهیدرواستاتیکی کمتر از فشار سازند مذبور ایجاد می کند سبب می شود تا اضافه فشار سازند به شیلهای دیواره چاه وارد شده، آنها را خرد کند و درون چاه بریزد.(تصویر 4 )

 

اخطار:

علائم به محض حفاری شیل یا هر سازند تراوا آشکار می شود.

در ابتدای حفاری شیلهای سرعت حفاری بالا می رود، بعداز اتصالات Drag , Torque افزایش می یابد.  هنگام اتصالات چاه از پایین پر می شود.  روی شیکر قطعات بزرگ شیل دیده می شود.  امکان وجود گاز پس زمینه در گل برگشتی

 

علائم:

-  این نوع گیر بیشتر در هنگام Trip رخ می دهد، هر چند وقوع آن درهنگام حفاری هم محتمل است.

-    احتمال دارد کاملاً دور لوله ها را شیل بگیرد (Pack Off) و ایجاد یک Bridge بکند.

-        گردش گل کاملاً قطع یا محدود می شود.

 

اولین عکس العمل:

-        از فشار کم پمپ (200-400 psi) برای گردش گل استفاده کنید.

-        از Torque و ضربه جار بسمت پایین استفاده کنید.

 

تصویر 4- گیر در شیلهای پر فشار

 

 

اقدامات پیشگیرانه:

-  پیش از برخورد با سازند حاوی شیل، فشار بالا (شناخته شده) وزن گل را تنظیم کنید (چاه های مجاور).

-  در برخورد با شیل ها به تدریج وزن گل را تا پایدار شدن شیل ها بالا ببرید.

-    فشار های Swab, Surge را به حداقل برسانید (با سرعت کم و با احتیاط Trip  کنید).

-        حفره مورد نظر را هر چه سریعتر تکمیل کرده، جداری را برانید.

 

 

شیلهایی که در اثر فشار هیدرواستاتیک دچار ریزش می شوند.

 

دلایل:

 

با گذشت زمان، فشار سیال درون سازند حاوی شیل بوسیله فشار هیدرواستاتیک گل که بیشتر از آن است افزایش می یابد.  حرکات رشته حفاری و فشار Surge شیلهای ناپایدار را دچار ترک کرده باعث سقوط و ریزش آنها درون چاه می شوند.(تصویر 5)

 

اخطار:

 

-        عموماً بدنبال کاهش وزن گل رخ می دهد.

-        Drag , Torque افزایش می یابد.

-        قطعات درشت شیل روی شیکر دیده می شوند.

 

علائم:

 

-        امکان دارد حین حفاری یا Trip رخ دهد.

-        امکان ایجاد Bridge یا گیر کامل لوله ها وجود دارد.

-        گردش گل کاملاً محدود شده یا بکلی غیر ممکن می شود.

 

اولین عکس العمل:

 

-        از فشا رکم پمپ (200-400 psi) استفاده کنید.

-        از تورک و ضربه جار بسمت پایین استفاده کنید.

-        هنگام برقراری مجدد گردش گل با ماکزیمم فشار گردش گل را انجام دهید.

 

 

 

 

اقدامات پیشگیرانه:

 

-  اگر لازم باشد وزن گل را کاهش دهیم باید طی چند مرحله و به آرامی اینکار را انجام دهید.

-        فشارهای Surge را تا حد امکان کاهش دهید (لوله پایین به آرامی)

 

 

 

 

 

تصویر 5- شیلهایی که در اثر فشار هیدرواستاتیک گل میریزند

 

شیل هایی که در اثر فشار طبقات بالا ریزش می کنند.

 

دلایل:

وزن گل برای ایستادگی در مقابل فشار طبقات بالاتر ناکافی است و بر اساس افزایش زاویه چاه تنظیم نشده است.  شیل های تحت فشار از بالا، ترک خورده و از Hi Side چاه در قست زاویه دار بدرون چاه ریزش کرده باعث گیر لوله ها می شوند.

 

اخطار:

وجود مشکل در تمیز سازی چاه، افزایش Torque ، Drag قطعات بزرگ شیل بروی شیکر

 

 

علائم:

امکان دارد در حین حفاری یا Trip رخ دهد.

امکان Off, Bridge Pack کامل وجود دارد.

گردش گل محدود یا قطع می گردد.

 

اولین عکس العمل:

از فشار کم پمپ (200-400 psi) استفاده کنید.

از تورک و ضربه جار بسمت پایین استفاده کنید.

 

اقدامات پیشگیرانه:

از وزن گل مورد نیاز برای مقابله با فشار طبقات بالایی استفاده کنید.

وزن گل را با ازدیاد زاویه چاه افزایش دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیل هایی که بر اثر فشارهای تکتونیکی ریزش می کنند.

 

دلایل:

در اثر حرکت جانبی سازندهای متحرک شیل های تحت فشار ترک خورده، درون چاه ریزش کرده و رشته را گیر می اندازند.  Sandstone های تحت فشار (Squeezing) سبب کاهش قطر چاه می شوند.(تصویر 6)

 

اخطار:

-        حفاری در مناطق کوهستانی.

-        محل هایی که حرکات تکتونیکی در آنجا پیش بینی شده است.

-        Drag, Torque متغیر

-        قطعات بلوک مانند شیل

-        شکل بیضی مانند حفره (با نیم دور چرخش رشته از یک محل عبور می کنید)

 

علائم:

-        امکان دارد حین حفاری یا Trip رخ می دهد.

-        گردش گل محدود یا غیر ممکن می شود.

 

اولین عکس العمل:

-        از فشار کم پمپ (200-400 psi) استفاده کنید.

-        از تورک و ضربه جار بسمت پایین استفاده کنید.

 

اقدامات پیشگیرانه:

-        در صورت امکان وزن گل را افزایش دهید.

-        از پیل های سنگین استفاده کنید.

-        از فشار Surge جلوگیری کنید (لوله پایین با سرعت پایین).

-        هر چه سریعتر حفره را تکمیل کرده، جداری را برانید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر 6-شیلهایی که در اثر حرکات تکتونیکی می ریزند

 

 

 

 

 

علائم وجود شیل های ریزشی (تحت تأثیر فشارهای مکانیکی)

 

علائم دیگر

Pressure

Torque

Drag

علائم/ زمان

افزایش R.O.P و سپس کاهش تدریجی آن

افزایش

افزایش

(به صورت متغیر)

افزایش

(به صورت متغیر)

حفاری

پر شدن چاه

افزایش ناگهانی هنگام برقراری مجدد گردش

 

O.Pull بعد از برداشتن Slips

اتصالات

Swabbing

 

 

افزایش O.Pull , متغیر بعد از برداشتن Slips

لوله بالا

قرار گیری در عمق سازند مشکل زا، پر شدن چاه از پایین

 

 

افزایش وزن تنظیم شده

لوله پایین

افزایش فشارهنگام برقراری مجدد گردش، حالت پیستونی رشته هرزروی گل

افزایش

افزایش

(به صورت متغیر)

O.Pull بعد از برداشتن Slips

Back Ream

افزایش ناگهانی هنگام شروع مجددگردش،حالت پیستونی رشته، هرزروی گل

افزایش

 

افزایش, O.Pull متغیر بعد از برداشتن Slips

Pump Out

 

علائم دیگر:

حجم زیاد کنده ها، حاوی قطعات بزرگ شیل بروی شیکر امکان افزایش ملایم وزن و PV گل.

 

اقدامات پیشگیرانه:

-        وزن گل را بدقت و بر اساس شیل هایی که باید حفاری شوند انتخاب کنید.

-  وزن گل را با توجه به افزایش زاویه و TVD افزایش دهید تا پایداری دیواره چاه حفظ شود.

-  در صورت امکان وزن گل را به تدریچ ( 0.5 تا 1 پاوند در روز) افزایش دهید تا زمانی که وزن مناسب برای عمق جدید بدست آید، این عمل یک فشار Over Balance در مقابل شیل های حساس ایجاد می کند.

-  از کاهش وزن گل پس از یک روز یا بیشتر تماس با شیل های حساس پرهیز کنید.  اگر کاهش وزن گل ضروری باشد، به آرامی و در چارچوب زمانی برابر با زمان در تماس بودن گل قبلی با شیل ها اینکار را انجام دهید.

-        شکل و حجم کنده ها را در یک چارت ثبت کنید.

-        خواص گل را جهت تمیز سازی موثر چاه حفظ کنید.

-        از پیل برای تمیز سازی چاه استفاده کنید.

-        هر چه سریعتر حفره را تکمیل کرده، جداری را برانید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیر در سازند های سست

 

دلایل:

در شرایطی که کیک گل کم یا نامناسب است، سازندهای نامتراکم (ماسه و امثال آن) که فشار Over Balance قادر به پایدار کردن آنها نیست، درون چاه ریزش کرده و باعث گیر رشته می شود.  درست شبیه اتفاقی که هنگام حفر یک حفره کوچک در ماسه های ساحل دریا برای شما می افتد.(تصویر 7)

 

اخطار:

-        عمدتاً به محض حفاری سازند رخ می دهد.

-        افزایش Drag, Torque و فشار همراه با نوسان گیج ها

-        پر شدن چاه هنگام Trip یا اتصال

-        ظاهر شدن کنده های فراوان در شیکر وDesander

 

علائم:

-        عمدتاً در Top Hole رخ می دهد.

-        امکان دارد در هنگام حفاری یا Trip رخ دهد.

-        گیر لوله ها و قطع شدن گردش گل بدون اخطار و ناگهانی.

-        امکان گردش گل غیر ممکن می شود.

 

اولین عکس العمل:

-        از فشار پایین پمپ (200-400 psi) استفاده کنید.

-        از ضربه جار بسمت پایین استفاده کنید.

-        از Torque با احتیاط استفاده کنید.*

 

اقدامات پیشگیرانه:

-  Fluid Loss را طوری تنظیم کنید که کیک گل مناسب در دیواره چاه ایجاد شود.

-  مناطق مشکوک را با روش Control Drilling حفاری کنید تا اجازه تشکیل یک دیواره قوی را بدهید.

-        از پیل غلیظ استفاده کنید.

-        پیش از بالا آمدن یک پیل غلیظ Spot کنید.

-        سرعت Trip را کم کنید.

-  روش موثری که در دریای شمال مورد استفاده قرار گرفته است بدین شرح است که پس از حفاری10 متر لوله ها را از بخش حفاری شده بالا کشیده و10 دقیقه صبر می کنند،در برگشت مقدار پر شدن چاه را بررسی می کنند.  اگر این مقدار زیاد بود، هر 10 متر اینکار را تکرار می کنند.

 

 

  • اصولاً طول رشته شیب نمودار تنش پیچشی به کرنش را تعیین می کند.  بدین معنی که در صورت بلند بودن، رشته می تواند پیش از بریدن تعداد دورهای بیشتری را متحمل شود.

 

تصویر7-گیر در سازندهای سست

 

 

 

 

 

علائم دیگر

Pressure

Torque

Drag

علائم/ زمان

افزایش ناگهانی فشار

افزایش

افزایش

(به صورت متغیر)

افزایش

(به صورت متغیر)

حفاری

پر شدن چاه

افزایش فشار هنگام برقراری مجدد گردش

-

O.Pull بعد از برداشتن Slips

اتصالات

Swabbing

-

-

افزایش بصورت متغیر, O.Pull بعد از برداشتن Slips

لوله بالا

قرار گیری در عمق سازند مشکل زا، پر شدن چاه از پایین

-

-

افزایش وزن تنظیم شده

لوله پایین

افزایش ناگهانی فشارهنگام برقراری مجدد گردش، حالت پیستونی رشته،امکان هرزروی گل

افزایش

افزایش

(به صورت متغیر)

O.Pull بعد از برداشتن Slips

Back Ream

افزایش ناگهانی فشارهنگام برقراری مجددگردش،حالت پیستونی رشته، امکان هرزروی گل

افزایش

-

افزایش بصورت متغیر, O.Pull بعد از برداشتن Slips

Pump Out

 

 

علائم دیگر:

-         مقادیر فراوانی ماسه در روی شیکر، Sand trap و Desander دیده می شود.

-        افزایش وزن و PV گل و درصد ماسه موجود در گل.

 

اقدامات پیشگیرانه:

-  ایجاد یک فیلتر کیک مناسب برای حفظ و پایداری سازندهای ریزشی به کمک فشار هیدرواستاتیک.

-  در صورت امکان از گردش اضافی گل زمانی که BHA در مقابل سازند ریزشی قرار دارد پرهیز کنید.  (سرعت دالیزی در اطراف BHA زیاد است) تا فرسایش و شسته شدن سازند کمتر باشد.

-  سرعت Trip زمانی که BHA مقابل سازند ریزشی قرار دارد را کاهش دهید تا در آسیب های مکانیکی پرهیز شود.

-  شروع و خاتمه حرکت رشته را به آرامی انجام دهید تا سازندهای ریزشی در اثر شوک های فشاری ریزش نکنند.

-  قسمتهای مشکوک را به آرامی حفاری کنید تا به کیک گل اجازه  تشکیل شدن داده باشید.

-        از پیل برای تمیز سازی چاه استفاده کنید.

-        از قبل آمادگی برای پر شدن شیکر Desanderو Disilter را داشته باشید.

-        درصورت هرزروی محدود از مواد کنترل کننده هرزروی ریز استفاده کنید.

 

گیر در سازند های دارای شکستگی.

 

دلایل:

در سازندهایی که بصورت طبیعی دارای شکاف هستند قطعات سازند حفره ریزش کرده باعث گیر لوله ها می شوند.(تصویر 8)

 

اخطار:

احتمال بروز چنین مشکلی در لایمستون، شیل و دیگر سازند های دارای شکستگی وجود دارد، معمولاً به محض حفاری سازند رخ می دهد.

قطعات بلوک مانند کنده ها روی شیکر,پر شدن چاه در زمان Trip یا اتصال.

 

علائم:

احتمال رخ دادن هنگام Trip و حفاری

افزایش متغیر و ناگهانی Drag, Torque درست پیش از گیر لوله ها.

گیر می تواند آنی باشد.

گردش گل ممکن است محدود شود.

 

اولین عکس العمل:

-        از Torque استفاده نکنید.

-        از ضربه جار بسمت پایین استفاده کنید.

-        از پیل Hi- Density و Hi- Vis استفاده کنید.

-        در صورت گیر در لایمستون از اسید استفاده کنید.

 

اقدامات پیشگیرانه:

-        پیش از ادامه حفاری چاه را تمیز کنید.

-        هرزوروی های محدود را کنترل کنید.

-        پیش از ورود BHA به مناطق مشکوک سرعت Trip را کاهش دهید.

 

 

 

 

 

 

تصویر8-گیر در سازندهای دارای شکستگی

 

 

علائم گیر در اثر ریزش سازندهای دارای شکستگی

 

علائم دیگر

Pressure

Torque

Drag

علائم/ زمان

/ 0 نظر / 218 بازدید