برنامه گل روغنی با نسبت O/W: 75/25 به وزن 66PCF بافازاب:CACL2 باوزن: PCF

برنامه گل روغنی با نسبت O/W: 75/25  به وزن 66PCF      بافازاب:CACL2 باوزن: PCF  84         به شرح زیر.               ملاحظات زمانMIX واحد مصرف مواد جهت تهیه 100بشکه نام اختصاصی ماده ترکیب گل ردیف   45 bbl 69 GAS OIL گازوییل 1   45 SX 18-20 IRSATROL کنترل کننده عصاره 2   30 DR 2-2.5 D.VERT امولسیفایر اولیه 3   45 SX 18-20 LIME اهک 4   45 BBL 23.4 CACL2.W اب , CACL2 5   15 DR 1 DRILL MUL امولسیفایر ثانویه 6   15 SX 2-Jan D.GEL مواد گرانروی ساز 7   30 TON درصورت نیاز L.S.P مواد وزن افزا 8              

/ 0 نظر / 34 بازدید