مواد گل حفاری

Ø16- بنتونایت
Øبنتونایت نوعی رس است که در مجاورت آب خاصیت شکل پذیری دارد. ساختمان مولکولی آن بصورت لایه های متناوب از سیلیکات SiO2) ) و آلومین Al2o3))
Øتشکیل شده که در میان این لایه ها و سطح رویی آنها کاتیون هایی نظیر سدیم و کلسیم وجود دارد. بنابراین میتوان گفت که بنتونایت بر دو نوع است:
Øالف- 16) سدیم بنتونایت
Ø ب- 16 ) کلسیم بنتونایت
Øسدیم بنتونایت یا (مونت موری لونایت ) مرغوبترین نوع بنتونایت است ولی نوع دوم یعنی کلسیم بنتونایت ٬ بلحاظ دو ظرفیتی بودن ٬ از مرغوبیت کمتری برخوردار است.
Øخواص بنتونایت:
Ø1- در گل های پایه آبی سبک وزن و در آبهای شیرین تولید ویسکاسیتی می نماید.
Ø2- برای استفاده در آب نمک ٬ ابتدا باید آنرا در آب شیرین حل کرده و سپس برای استفاده بهینه به آن آب نمک اضافه میکنیم.
Ø3- بنتونایت خاصیت تعویض یونی دارد. یعنی بخوبی قادر استیونهای موجود در محیط اطراف با یونهای سطح خود تعویض کند.
Ø4- خاصیت ژلاتینی دارد. یعنی ذرات آن با جذب آب ٬ متورم شده و پس از مدتی میترکد. این عمل باعث ایجاد خاصیت پلاستیکی در گل میگردد.
/ 0 نظر / 120 بازدید