مواد گل حفاری

Ø14-آهک ( LIME )
Øلایم همان آهک آبدیده است که نام شیمیایی آن هیدروکسیدکلسیم با فرمول Ca(OH)2 میباشد.
Øاز آهک جهت اهداف زیر در گل استفاده میشود:
Øالف-14) برای افزایش PH در گل های آبی
Øب- 14) برای ساختن گل های آهکی ( از این گل در ایران استفاده نمیشود. )
Øج- 14) جهت تعیین PF ( آلکانیتی صافاب) در گل های روغنی.
Øد-  14) جهت رسوب دادن یونهای کلسیم و منیزیم در آب ها بخصوص آب دریا
Ø15- استارچ
Øاستارچ همان نشاسته با فرمول شیمیایی  C12H22O11 میباشد. این ماده ممکن است از سیب زمینی ٬ ذرت و یا سایر گیاهان نشاسته ای دیگر تهیه شود.این ماده در آب نمک اشباع که PPM نمک آن PPM 320000-280000باشد بخوبی عمل کرده و تا دمای 225 درجه فارنهایت ٬ مقاومت دارد.استارچ در آب های شیرینی که PH آنها از 5/9 بیشتر باشد به خوبی جواب میدهد.از استارچ در گل های سنگین برای کنترل صافاب در محدوده 2-5/0 استفاده میشود.
/ 0 نظر / 27 بازدید