استانداردهایی که در دنیا برای گل حفاری و وسایل آزمایشگاهی و نگهداری خواص آن تعری

1-) نوع گل حفاری مناسب با هر سازند و مواد مورد استفاده آن.
2-) سیستم سیال حفاری.
3-) وسایل آزمایش حفاری.
4-) انواع وسایل تست گل حفاری.
5-) سلوشن های آزمایشهای گل حفاری.
6-) مواد گل حفاری و استانداردهای آزمایش آنها.
7-) محدودیت های استفاده از مواد خاص.
8-) وسایل ایمنی و رعایت اصول ایمنی در کار با مواد اولیه گل و خود گل.
9-)تاثیر زیست محیطی.
10-) بهره گیری از نیوتکنولوژی در گلهای حفاری کشورهای پیشرفته.
/ 0 نظر / 15 بازدید