کنترل صافاب

 

تعریف:
مقدار آبی که از گل حفاری تحت فشار و حرارت به درون سازند ٬ پالایش شود را صافاب گویند.
صافاب ٬ هم در زمان گردش گل حفاری و هم هنگام سکون آن ایجاد میشود.
هنگام پالایش و جذب آب گل توسط سازند ٬ مقداری از مواد جامد گل ٬ بر دیواره چاه رسوب میکند ٬ که به آن درد یا CAKE گویند.
قطر یک کیک مناسب و غیر قابل نفوذ نباید بسشتر از 32/1 اینچ باشد. در صورتی که مقدار زیادی از آب گل ٬ به درون سازند مهاجرت نماید ٬ قطر مواد جامد رسوب کرده زیاد شده و مشکلات فراوانی نظیر تنگ شدن دیواره چاه و احتمال گیر لوله ها را در ی خواهد داشت.
/ 0 نظر / 22 بازدید