سیالات حفاری

معماری فرهنگ قوم لر حفاری وسیالات حفاری تمدن لرستان

 
وازگان نفتی E-F
نویسنده : رضا سپهوند - ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٥
 

^

E

مته ی گوشی

ear bit

 

         

 

مته ی چال کنی

earth auger; earth borer; sounding borer

سرمته ی چال کنی

earth boring bit; ground auger

 

ماشین چال کنی

earth boring machine

زمین خرش

earth creep; earth flow; rock slide; soil creep; earth slide; landfall; landslide; landslip

 

حرکات زمین

earth movements; earth movings

فشار خاک

earth pressure

 

تله ی زمین شناختی

earth trap

مخزن خاکی

earthen reservoir

 

مته ی لنگ

eccentric bit; offset bit

عمق یاب صوتی

echosounder

 

آب حاشیه یی

edge water

استخراج با فشار آب حاشیه یی

edge water drive

 

مخزن تحت فشار آب حاشیه یی

edge water drive reservoir

رخنه ی تدریجی آب حاشیه یی

edge water encroachment; encroachment of edge water

 

تزریق آب حاشیه یی

edge water flooding

مرز آب حاشیه یی

edge water limit; edge water line

 

فشار آب حاشیه یی

edge water pressure

چاه حاشیه یی

edge well

 

تراوایی موثر

effective permeability

حجم موثر منافذ

effective pore volume

 

تخلخل موثر

effective porosity; percentage of interconnected pore spaces; percentage of intercommunicating pore spaces; active porosity; actual porosity

ضخامت موثر لایه ی تولید کننده

effective thickness of a producing layer

 

سنگ برون ریزشی

effusive rock

برگشت کشسانی

elastic flow

 

برگشت کشسانی

elastic- viscous flow

بالابری الکتریکی

electric hoisting

 

نمودار گیری الکتریکی با منحنی جانبی

electric lateral curve logging

نمودار الکتریکی

electric log; electric well log

 

نیروگاه

electric power station

نمودار مقاومت الکتریکی

electric resistance log

 

مفصل گردان الکتریکی

electric swivel; power swivel

تحلیل گر الکتریکی

electrical analizer

 

حفاری الکتریکی

electrical bottom hole drilling; electrical drilling; electrodrilling

رسانایی ویژه ی الکتریکی

electrical conductivity; electrical conductibility

 

مغزه گیری الکتریکی

electrical coring

ترازنمای

electrical level indincator

 

نمودار گیری

electrical logging

گمانه ی نمودارگیری الکتریکی

electrical logging sonde

 

نمودار گیری الکتریکی تک الکترودی

electrical monoelectrode logging

پذیرفتاری الکتریکی

electrical susceptibility; polarizability

 

خوردگی الکتروشیمیایی

electrochemical corrosion

پتانسیل الکترو شیمیایی

electrochemical potential

 

مته ی حفاری برقی

electrodrill

مته حفاری برقی بدون لوله

electrodrill without drill pipe

 

پتانسیل روان برقی

electrokinetic potential

خوردگی الکترولیتی

electrolytic corrosion

 

روش القایی الکترومغناطیسی

electromagnatic induction method

رسانایی ویژه ی الکترومغناطیسی

electromagnetic conductivity

 

مانده یاب الکترو مغناطیسی

electromagnetic fishing tool; fishing electromagnet

شیب سنج الکترومغناطیسی

electromagnetic inclinometer

 

نمودارگیری الکترومغناطیسی

electromagnetic logging

رسانایی ویژه ی الکترنیکی

electronic conductivity

 

جریان الکترواسموزی

electroosmotic flow; electroosmotic motion

ارتفاع چاه

elevation of the well

 

ارتفاع دهنه ی چاه (از سطح دریا)

elevation of the well head

واحد بالابری

elevation plant

 

بالابر

elevator

حلقه ی لوله بالابر

elevator link

 

نشسته

embedded

شیرفوران گیر اضطراری

emergency blowout preventer valve; emergency BOP valve

 

مشعل اضطراری

emergency flare

امولسیون سازی

emulsification

 

آزمایش امولسیون سازی

emulsification test

امولسیون ساز

emulsifier; emulsifying agent

 

امولسیونه کردن

emulsify

گل امولسیونه

emulsion mud

 

رخنه ی تدریجی

encroachment

ناحیه ی رخنه ی تدریجی

encroachment area

 

ناحیه ی رخنه ی آب حاشیه یی

encroachment area of the edge water

مته ی آخر

end drill

 

فلنج نهایی

end flange

برقو

enlarging bit; reamer; reaming bit; pilot reamer bit

 

استخراج با فشار گاز غنی شده

enriched gas drive

محتوای حرارتی

enthaply; heat content

 

حبس شدگی

entrapment

گاز محبوس

entrapped gas; occluded gas

 

ائوسن

eocene

دریای روی فلات قاره

epicontinental sea

 

پوشش نوع اپوکسی

epoxy type coating

سطح هم پتانسیل

equipotential surface

 

نفت حق الامتیاز

equity crude

تاقدیس قائم

erect anticline

 

آزاد شدن

escape

فرار ترکیبات فرار

escape of volatile compounds

 

برآورد ذخایر گاز

estimating of gas reserves; estimation of gas reserves

برآورد ذخایر نفت

estimating of oil reserves; estimation of oil reserves

 

برآورد ذخایر

estimating of reserves; estimation of reserves

گنج سنج

eudiometer

 

عصر کاری

evening shift; evening tour

مخزن صافی

excelsior tank; filter tank; hay tank

 

حرارت زاید

excessive heat

فشار زاید

excessive pressure

 

هواکش تخلیه

exhaust fan

چند راهه ی جمع آوری

exhaust manifold

 

لوله خروجی

exhaust pipe

لنگر بازشو

expanding anchor

 

مته ی قابل تنظیم

expansion bit

ظرفیت توسعه

expansion capacity

 

مفصل انبساطی

expansion joint

انبساط گاز

expansion of gas;gas evolution; gas expansion

 

حلقه ی انبساط

expansion ring

مخزن انبساط

expansion tank

 

ذخایر قابل استخراج

exploitable reserves; recoverable reserves

حفاری اکتشافی

exploration boring; exploration drilling; wildcat drilling; exploratory drilling

 

چاه اکتشافی

exploration well; prospect hole; prospect well; prospecting well; prospecting hole; wildcat; wildcat well

دستگاه ضد انفجار

explosion proof equipment

 

درز ضد انفجار (در مخزن نفت)

explosion seam

لوله حفاری با تقویت خارجی

external -upset drill pipe

 

لوله برخارجی

external pipe cutter

تقویت خارجی

external upset

 

استخراج کردن

extract; produce

استخراج نفت

extraction of oil; oil extraction; oil recovery; recovery of oil

 

فرایند استخراج

extraction process; recovery process

گاز بیگانه

extraneous gas

 

آب بیگانه

extraneous water

افزایش فشار بسیار بالا

extreme pressure additive; E.P.additive

 

روان کننده ی فشار بسیار بالا

extreme pressure lubricant; E.P. lubricant

سنگ آذرین خروجی

extrusive rock

 

^

F

سینه ی ماسه

face of the sand; sand face

 

         

 

شیر نشیمن

face valve

رخساره

facies

 

نقشه ی رخساره یی

facies map

تله ی رخساره یی

facies trap

 

ضریب اطمینان

factor of safety; safety factor

دو به ی لوله گذاری

factory

 

شیر اطمینان کشویی

failsafe gate valve

افت زمین

fall of ground

 

گران روی سنج ساچمه یی

falling ball viscometer; falling ball viscosimeter

لایه بندی مایل

false bedding; oblique bedding

 

منحنی مشخصه

family curve

چین باد بزنی

fan fold; fan shaped fold

 

تاقدیس بادبزنی

fan shaped anticline

چاه کم عمق

farmer well

 

کابل تحکیم

fast line

کابل سریع

fast line; fast line end

 

گسل

fault

تندان خط گسل

fault - line scarp

 

حوضه ی گسلی

fault basin

سکوی گسل

fault bench; kern but

 

قطعه ی گسلی

fault block

مرز گسل

fault boundary

 

فوج گسل

fault bundle

تندان گسل

fault cliff; fault scarp; fault escarpment; fault ledge

 

گسل بار

fault complex

شکاف گسلی

fault fissure; paraclase

 

بالا رانده ی گسل

fault horst; fault ridge

خط گسل

fault line; fault trace

 

برونزد گسل

fault outcrop; rift

گودال گسل

fault pit

 

سطح گسل

fault plane; fracture plane

آینه ی گسل

fault polish

 

امتداد گسل

fault strike; trend of fault

افت گسل

fault throw; throw of fault

 

گودال گسلی

fault trough; rift valley; graben

رگه ی گسلی

fault vein

 

دیوار گسل

fault wall;wall of a fault

گسلش

faultage

 

تاقدیس گسلش یافته

faulted anticline

نهشت گسلش یافته

faulted deposit

 

چین وارونه ی گسلش یافته

faulted inverted fold; faulted overfold

ساختار گسلش یافته

faulted structure

 

منطقه ی گسلش

faulted zone; fault space; fault zone

تنظیم کننده ی پیشرفت مته

feed control regulator of the bit

 

مخزن تغذیه

feed tank

تصفیه ی آب تغذیه

feed water purification

 

گمانه زنی

feel v the ground; sound v the ground v the soil

فلدسپات

feldspar; feldspath

 

دیاگرام نرده یی

fence diagram

سیمان الیاف دار

fibrous cement; stringy cement

 

میدان

field

ارزیابی میدان

field appraisal

 

شرایط میدان

field conditions

چاه تحدید میدان

field development well; field extension well

 

انرژی میدان

field energy

کار صحرایی

field operations; field work

 

عملکرد میدان

field performance

سکوی فرآوری سر میدان

field terminal platform; FTP

 

آزمایش سرمیدان

field test

گران روی سنج سرمیدان

field viscometer; field viscosimeter

 

لوله ی ورودی

fill line

بار(در جوشکاری)

filler bead

 

ماده ی چاق کن

filling material

غلاف بارگیری

filling sleeve

 

لوله پرکنی

filling tube

آب غشایی

film water; pellicular water; sorption water

 

لایه ی صافی

filter bed; filter layer

گل صافی

filter mud

 

صافی فشاری

filter press; blotter press

قابلیت صاف شدن

filterability

 

ماده ی صاف کننده

filtering material

محیط صافی

filtering medium; filter medium

 

تفاله ی گل

filtrate

صاف کردن

filtration

 

عمق نهایی چاه

final depth of the well

فشار نهایی

final pressure; terminal pressure

 

خودگیری نهایی سیمان

final setting of cement

ماسه ی دانه ریز

fine- grained sand;fine sand

 

سیمان خوب پخش شده

finely dispersed cement

تخته پنجه

finger board; pipe fingers; pipe way

 

مغزه گیر زبانه دار

finger type trap ring

انگشتی شدن

finger v; tongue

 

پنجه یی شدن

fingering

پنجه یی شدن آب حاشیه یی

fingering of the edge water

 

سازه ی شناور

fioating structure

احتراق درجا

fire flood; fire flooding; in situ combustion; underground combustion

 

سوزن انفجار

firing pin; striker

اولین رزوه ی درگیر

first engaged thread

 

نفت مرغوب

first quality oil

مانده

fish

 

توری مانده گیر

fish grid

اتصال فکی

fish joint

 

مانده گیری کردن

fish v;recover v; fish v up; recover va fish

متخصص مانده گیری

fisherman

 

سبد مانده گیری

fishing basket

مانده گیری گلدانی

fishing bell; fishing socket; screw bell; screw socket; bell socket; socket

 

لوازم مانده گیری

fishing equipment

مارپیچ مانده گیر

fishing grab

 

سرابزار مانده گیری

fishing head

دنگ مانده گیری

fishing jar

 

آهن ربای مانده گیری

fishing magnet

طوق مانده گیری

fishing neck

 

ساقه ی مانده گیری

fishing rod

رشته ی مانده گیری

fishing string

 

سنبه ی مانده گیری

fishing swage; fishing swedge

مانده گیررزوه مخروطی

fishing tap;fishing taper; taper tap

 

مدت مانده گیری

fishing time

مانده گیر

fishing tool

 

مانده گیری

fishing;fishing job; fish job

مته ی دم ماهی

fishtail bit; two-way bit; two -wing bit

 

شیر پروانه یی

fishtail valve

شکاف برداری

fissuration

 

ضریب شکاف برداری

fissuration factor

لوله اتصال

fitting pipe

 

اتصال

fitting- on; fitting together; jointing

سیستم آب روبی پنج نقطه یی

five -spot flood system; five spot method

 

شبکه پنج نقطه یی

five- spot pattern

سکوی حفاری ثابت

fixed platform

 

مخزن با سقف ثابت

fixed roof tank

سازه ی ثابت

fixed structure

 

آشکارگر شعله و یونش

flame and ionization detector

اتصال فلنجی

flange connection

 

کوپلینگ فلنجی

flange coupling

آخرین فلنج را گذاشتن

flange v up

 

لوله ی فلنج دار

flanged pipe

چاه دامنه یی

flank well

 

مشعل

flare

سوزاندن

flare

 

بازوی مشعل

flare boom

پل مشعل

flare bridge

 

سکوی مشعل

flare platform; FP

میل مشعل

flare stack

 

برج مشعل

flare tower

سه پایه ی مشعل

flare tripod

 

گاز سوزاندنی

flared gas; flare gas

سوزاندن گاز

flaring

 

آزاد شدن ناگهانی گاز

flash liberation of gas

بستن فوری سیمان

flash setting of the cement

 

تبخیر آنی

flash vaporization

آسیاب کف تخت

flat bottom mill

 

کرجی کف تخت

flat pontoon

گسل کفانه لغز

flaw fault

 

ته لوله خرطومی

flexible hose connection

شیلنگ

flexible joint

 

مفصل نرم

flexible joint

شلنگ خرطومی فلزی

flexible metal tube

 

شلنگ خرطومی گل

flexible mud gose

خمیدگی

flexure

 

گاز گیر شناور

float degasser

نشانگر شناور

float gage; float indicator

 

آزمایش شناوری

float test; float- viscosity test

جریان سنج شناوری

float type flowmeter

 

فشار سنج شناوری

float type pressure gage

دریچه ی شناور(درلوله ی حفاری)

float valve

 

مخزن با سقف شناور

floater; floating roof tank

جرثقیل شناور

floating crane; floating derrick; pontoon crane

 

پل شناور

floating deck

دکل حفاری شناور

floating drilling rig; floating platform;

 

سکوی یخ شناور

floating ice platform

واحد بالابر شناور

floating lifting unit

 

مجرابند شناور

floating mandrel; floating plug

ثبّات شناوری

floating stability

 

سکوی شناور با مهار کابلی

floating tension- leg platform; ftl platform

منعقد شدن

flocculate

 

لخته ساز

flocculating gaent; flocculator

انعقاد

flocculation

 

غرقاب شدن

flood v; go v to water

منطقه ی غرق شده

flooded area

 

آب رو بی

flooding

جعبه قرقره ی

floor block

 

یال زیرین

floor limb; under limb

لوله خان کف دکل

floor pipe set back;pipe set back; set back

 

کارگر کف دکل

floorman

مخزن شناوری

flotation can; flotation tank

 

سلول شناوری

flotation cell

طوقه ی شناوری

flotation collar

 

کلک شناور

flotation jacket; flotation raft

ظرفیت جریان

flow capacity; fluidity; fluidness

 

تنظیم جریان

flow control

دریچه ی تنظیم جریان

flow control valve

 

سرجهشی

flow head

جریان در محیط متخلخل

flow in a porous medium

 

حد تراوش

flow limit

مجموعه ی لوله های تولید

flow line bundle

 

مفصل گردان لوله ی تولید

flow line swivel

لوله ی حمل

flow line;lead line

 

مسیر جریان

flow path

خاصیت جریان

flow property

 

دستگاه ثبت جریان

flow recorder

ماسوره ی جریان

flow spool

 

آزمایش جریان

flow test

دستگاه آزمایش تولید

flow tester

 

تولید کردن منقطع

flow v by heads; head v; surge v; slug v; fluctuate v

جریان یافتن

flow v;gush v

 

بازوهای توزیع سرفورانی

flow wings

جریان طبیعی

flowing

 

فشار جریان در ته چاه

flowing bottom hole pressure; flowing formation pressure

تولید فورانی نامنظم

flowing by heads

 

عمر جریانی(چاه)

flowing life

میزان تولید سرشار

flowing production rate; flush production rate; flushing production rate

 

تولید جریانی

flowing production; flushing production;flushproduction

جریان سنج

flowmeter

 

برس لوله پاک کن

flue brush

تزریق سیال

fluid injection

 

سطح مایع

fluid level ; liquid level

هرزروی مایع

fluid loss

 

فشار سیال

fluid pressure ; liquid pressure

اندازه گیری فشار سیالات

fluid pressure measurement

 

لایه مولد سایل

fluid producing layer

خواص سیالی دوغاب سیمان

fluid properties of cement slurry

 

سیال سنج

fluidimeter

نمودارگیری فلورسانس

fluorescence logging ; fluorologging

 

شستشو

flush (noun) ; flushig

سیال تمیزکاری

flush fluid ; wash fluid ; flushing fluid

 

جداره ی صاف مفصل

flush joint casing

شره شستن

flush v

 

لوله ی حفاری صاف مفصل

flush-joint drill pipe

ناحیه ی شره زده

flushed area ; flushed zone

 

مته شره شوی

flushing auger

روغن شره شویی

flushing oil

 

رخساره ی رودخانه یی

fluviatile facies

روان ساز

flux

 

روغن روان ساز

flux oil

رقیق سازی

fluxing

 

حالت کف

foam condition

ماده ی کف آور

foamer ; foaming agent ; frothing agent ; frother

 

کف کردن

foaming ; frothing

نمودار جانبی با جریان متمرکز

focalized lateral log ; focused lateral log

 

گمانه ی جانبی متمرکز

focalized lateral sonde ; focused lateral sonde ; lateral sonde

نمودارگیری جانبی هفت الکترودی متمرکز

focalized seven electrode lateral logging ; focused seven electrode lateral logging

 

نمودارگیری جانبی سه الکترودی متمرکز

focalized three electrode lateral logging ; pseudolaterologging ; focused three electrode lateral logging

چین

fold

 

محور چین

fold axis

گسل چینی

fold-fault

 

ساختار چین خورده

folded structure

چین خوردگی

folding

 

ساختار متورق

foliated structure ; foliation structure

کفشک راهنما

foot shoe

 

کمر پائین

foot wall

عمق چاه (برحسب فوت)

footage

 

مسافت حفر شده توسط هر مته

footage drilled per bit ; footage per bit

مسافت حفر شده در هر نوبت

footage per round

 

تلمبه ی فشار

force pump

گردش با فشار

forced circulation

 

تزریق با فشار

forced injection

تولیدی فشاری

forced production

 

استادکار

foreman

فرمالدهید(گل افزایه)

formaldehyde

 

سازند(زمین شناسی)

formantion

مرز سازند

formation boundary

 

فشار شکست سازند

formation breakdown pressure

نمودار چگالی سازند

formation density content log; FDC log

 

ضریب سازند

formation factor

سیال سازند

formation fiuid

 

توپک سازند

formation packer

نمونه ی سازند

formation sample

 

سازند آزمایی

formation test; formation testing

سازند آزما

formation tester; formation test tool; formation testing tool

 

ضریب حجمی سازند

formation volume factor; FVF

آب سازند

formation water

 

نمودارگیری شیب سازند

formation- dip logging

پیش سوخت

forward combustion

 

آب فسیل

fossil water

موم فسیلی

fossil wax; native paraffin; ozocerite;mineral wax

 

گلی کردن مغزه

foul v the core

جرم گرفتگی

fouling

 

حفاری پی

foundation drilling

الگوی چهار چاهه

four spot pattern

 

لوله ی چهار بند

fourble

سکوی چهاربند

fourble board; fourble platfrom

 

مته ی چهار تیغه

fourway bit; fourway drag bit; four - wing bit; four wings bit

ظرفیت عبور شکاف

fracture conductivity; fracture flow capacity

 

سنگ آهک شکاف دار

fractured limestone

منطقه ی شکاف دار

fractured zone; fracture zone; shear zone; zone of fracture

 

شکستگی

fracturing

ترکاندن(سازند)

fracturing

 

مغزه بر با سقوط آزاد

free - fall core cutter

سازه ی شناور آزاد

free floating structure

 

جریان آزاد آب

free flow of water

گاز آزاد

free gas

 

چاه تمیز

free hole

مسیر باز

free patch; free run

 

پیستون آزاد

free piston

نقطه ی آزاد

free point

 

گیر نما

free point indicator; freeze point indicator

جداره ی آزاد

free standing casing

 

مته ی حفاری با سقوط آزاد

free- fall bit; free- falling bit

حفاری باسقوط آزاد

free- fall broing; free-fall drilling

 

دنگ با سقوط آزاد

free-fall jar

آزاد کردن مته

freeing of the bit

 

نقطه ی گیر

freeze point; frozen point

گیر کردن

freeze v;stickv

 

گیر کردگی

freeze; freezing;sticking

عمق گیر

freezing depth

 

نقطه ی انجماد

freezing point; frosting point

خنک سازی آب شیرین

fresh water cooling

 

تلمبه ی آب شیرین

fresh water pump

موجودی آب شیرین

fresh water supply

 

مخزن آب شیرین

fresh water tank

افت فشار در اثر اصطکاک

friction loss

 

لوله ی مانده گیر اصطکاکی

friction socket; horn socket

حرارت اصطکاکی

frictional heat

 

مقاومت اصطکاکی

frictional resistance

مرد قورباغه یی

frogman

 

ضد یخ زدگی

frostproof

مته ی گیر کرده

frozen bit; stuck bit

 

جداره ی گیر کرده

frozen casing; stuck casing

پوسته ی یخ زده

frozen crust

 

لوله ی حفاری گیر کرده

frozen drill pipe; stuck drill pipe

لوله ی گیر کرده

frozen pipe; stuck pipe

 

نیزه ی مانده گیری خاردار

full circle spear

چاه تمام قطر

full gage hole

 

حفاری چاه تمام قطر

full hole drilling

غلاف یک تکه

full liner

 

ساقه وصل کن تمام قطر

full- hole tool joint

کاج مته ی تمام قطر

full- size bit

 

قیف

funnel

گران روی سنج قیفی

funnel viscometer; funnel viscosimeter