سیالات حفاری

معماری فرهنگ قوم لر حفاری وسیالات حفاری تمدن لرستان

 
واژه نامه حفاری
نویسنده : رضا سپهوند - ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٥
 

 

                 ********     A        ********                

Abandon                      متروکه کردن-ترک کردن, مسدود کردن یک قسمت از چاه‏‏‎

Abaftپاشنه یا عقب (کشتی یا دستگاه حفاری دریایی)                                          

Abnormalغیرعادی                                                                           

Abrasiveسایشی-ساینده                                                                       

Abrasive Wearفرسودگی سایشی                                                         

Abradeخراشیدن-تراشیدن (دیواره چاه)                                                   

Abreastپهلو به پهلو (در حفاری دریایی)                                                 

Absolute Permeabilityعبور پذیری مطلق-تراوایی مطلق                        

Acceleratorشتابگر                                                                            

 Accelerator         انباره                                                                   

Acid Fracturingلایه شکافی با اسید                                                      

Acidizing                               اسید زنی-اسید کاری                            

Acid Treatmentچاره کاری با اسید-معالجه با اسید                                   

Actionکنش-عمل                                                                               

Adapterتبدیل                                                                                   

Adaptor Flangeفلنج تبدیل                                                                 

Additiveمواد افزودنی به گل و سیمان حفاری-افزایه                                          

Adjustable Chokeکاهنده قابل تنظیم-چوک قابل تنظیم                                    

Adhesionچسبندگی-کشش سطحی                                                               

Aerationهوا زدن به مایعات                                                                        

Aerated Mudگل هوا زده                                                                          

A-Frame                  دکل نوع -نوعی دکل یا جرثقیل جهت وزن های بسیار سنگین

Affinityتمایل-گرایش                                                                               

Agglomerateانباشتن-متراکم شدن                                                               

Aggregateتجمع-هم شکل کردن (سنگ های رسی)                                           

Aggregation                                                                 تجمع هم شکل  

Againزمان دادن- مدت دادن                                                                        

Air-Actuatedعمل کننده بادی- بادی                                                           

Air Cutآمیخته با هوا                                                                                 

Air Drillingحفاری با هوا                                                                         

Air Gapفا صله هوایی (فاصله سطح آب تا زیر سکوی دکل حفاری دریایی)              

Air Hoist بالا بر هوایی                                                                             

Air Injectionتزریق هوا                                                                           

Air Nozzleشیپوره (هوا)                                                                           

Air Trapهوا گیر                                                                                     

Alarmآژیر – هشدار                                                                          

Allowableمجاز                                                                               

Allowable Pullکشش مجاز                                                               

Analysis Coreآنالیز مغزه                                                                   

Analysis Mudآنالیز گل حفاری                                                           

Anchorمهار – لنگر – گیره, محکم کردن – ایمن کردن                             

Anchor Chainزنجیر لوله گیر                                                             

Anchors (B.O.P.) مهارهای بدنه فورانگیر                                            

 Anchor packerتوپک مهاری                                                            

Anchor Pipe                                                                              لوله لنگر

Angle of Deflection                                                             زاویه انحراف

Angle of Drift                                                                       زاویه انحراف

Angle of Deviation                                                              زاویه انحراف

Allowable Stress                                                                     تنش مجاز

Angle Drop-Off                                                                  زاویه افت چاه

Angle of Inclination                                                      شیب – زاویه میل

Angle of Twist                                                                      زاویه پیچشی

Angle Needle Valve                                                               شیر سوزنی

Angle Sub                                                                         لوله رابط خمیده

Anhydrite                                                                           انهیدربت - گچ

Annulus                                                                                           دالیز

Annular Space                                                                     فضای دالیزی

Annular Blowout Prevent or                                           فورانگیر دالیزی

Annular Velocity                                                                سرعت دالیزی

Anti Rust                                                                                   ضد زنگ

API                                                              ا – پی – آی –انجمن نفت آمریکا

API Specification                                                   مشخصات ا – پی - آی

Apparent Viscosity                                                          گرانروی ظاهری

Asbestos                                                                                    پنبه نسوز

Asphalt                                                                                        آسفالت

Astern                                                             در عقب دستگاه حفاری دریایی

Athwart                                                  اتصال پهلو به پهلو (در حفاری دریایی)

Automatic Drilling Control Unit                            دستگاه حفار اتوماتیک

Azimuth                                                                           آزیموت - سمت

A.A.O. DC                            اتحادیه پیمان کاران آمریکایی حفاری چاه های نفت

             ********        B         ********

Back Off                                                                                  پس گردی

Back off operation                                                        عملیات پس گردی

Mechanical Back off Operation                         عملیات پس گرد مکانیکی

Shooting Back off Operation                              عملیات پس گرد انفجاری

Back Pressure                                                                           پس فشار

Back Pressure Valve                                                          شیر پس فشار

Baffle                                                                                 سپر – موج گیر

Baffle Collar                                                                   طوقه سیمان ساده

Bail of Elevator                                                                  گوشواره بالابر

Bailer                                                                                             دلوچه

Balance Plug                                                                      مجرابند متعادل

Ball Sealer                                                                        گویچه اسیدکاری

Ball Out                                                       گل شویی  - تمیزکردن گل از مته

Ball Up                                                                                      گلی شدن

Barشمش                                                                           – میله کوتاه

Bar                                                                                            واحد فشار

Barite                                                                         باریت (سولفات باریم)

Barrel                                                                                              بشکه

Barrier                                                                                      مانع - سد

Base Flange                                                                                فلنج مبنا

Base Line                                                                                    خط مبنا

Basket                                                                                               سبد

.....Basket                                                                                       سبد....

Bridging Basket                                                             سبد سیمان کاری

Cementing Basket                                                           سبد سیمان کاری

Cone Basket                                                                       سبد کاج گیری

Fishing Basket                                                                  سبد مانده گیری

Magnetic Basket                                                                سبد آهن ربایی

Pour Boy Basket                                                                   سبد چنگالی

Basket Sub (Junk Sub)                                               طوقه خرده آهن گیر

Bearing                                                                                امتداد - جهت

Bearing                                                                                         بیرینگ

Ball Bearing                                                                            بال بیرینگ

Bit bearing                                                                              بیرینگ مته

Friction bearing                                                                   بیرینگ بالشی

Journal bearing                                                                    بیرینگ ژرنال

Roller Bearing                                                                      رولر بیرینگ

Sealed Bearing Bit                                                            بیرینگ گریسی

Standard Bearing                                                             بیرینگ استاندارد

Bed                                                                                          طبقه - لایه

Bell Nipple                                                                          لوله هادی گل

Belt (V type –belt)                                                              تسه وی شکل

Belt Run                                                                                     تسمه ای

Bending Moment

Bent Sub                                                          طوقه خمیده – طوقه زاویه دار

Big Blower                                                            پنکه روی سکوی حفاری

Bit                                                                                                      مته

Bit Breaker                                                                             "مته شکن"

Bit Element                                                                     اجزا و قطعات مته

Bit Cone                                                                                  "کاج مته"

Bit Cone Shell                                                                "پوسته کاج مته"

Bit Crest of Tooth                                                       راس دندانه های مته

Bit Heel Teeth                                                             پاشنه دندانه های مته

Bit Interruptions                                                 برش جانبی دندانه های مته

Bit Green                                                                              مته کنده نشده

Bit Gauge                                                                          حلقه مقیاس مته

Bit Gauge Surface                                                            سطح مقیاس مته

Bit Gauge Under cut                                          برش دندانه های مقیاس مته

Bit Leg                                                                                       پایک مته

Bit Root of Tooth                                                       ریشه دندانه های مته

Bit Nose of Cone                                                              دماغک کاج مته

Bit Shank                                                                                   نرینه مته

Bit Shirt Tail                                                                      دامن پایک مته

Bit Shoulder                                                                        شانه های مته

Bit Spear Point                                    پیکان مته (دماغک کاج شماره یک مته)

Bit Water Course                                                               مجرای گل مته

Bit Lift                                                                                         عمر مته

Bit Pilot                                                                                     هادی مته

Bit Record                                                                    گزارش کار کرد مته

Bit Serial Number                                                             شماره سریا مته

Bit Sub                                                                                       طوق مته

Bit Trade Mark                                                               مارک تجارتی مته

Bit Types                                                                                   انواع مته

Button Bit                                                                              مته دکمه ای

…. BIT                                                                                          مته....

Carbide insert Bit                                                                  مته دکمه ای

Core Bit                                                                             مته مغزه گیری

Diamond Bit                                                                            مته الماس

Directional Bit                                           مته مایل کن – مته حفاری انحرافی

Drag Bit                                                                                  مته تیغه دار

Expanding Bit                                                                     مته باز شونده

Fish Tail Bit                                                                          مته دم ماهی

Hard Formation Bit                                                         مته سخت سازند

Jet Bit                                                                                     مته فواره ای

Long Tooth Bit                                                                    مته دندانه بلند

Mill Tooth Bit                                                                مته دندانه فولادی

Mining Bit                                                                         مته معدن کاری

Offset Bit                                                                          مته برون مرکزی

Pilot Bit                                                                                    مته راهنما

Percussion Bit                                                                       مته ضربه ای

Rock Bit                                                                                مته سه کاجه

Rolling Cutter Bit                                                           مته با کاج گردنده

Reverse Circulation Bit                                               مته گردش معکوس

Rotary Bit                                                                                مته دورانی

Sealed Bearing Bit                                                                  مته گریسی

Soft Formation Bit                                                              مته نرم سازند

Bit Walking                                                            سر خوردن و خزش مته

Blade (Stab. & Ream.)               تیغه مورد استفاده در طوقه پایدار کننده و تراش

Blank Casing                                                                   جداری نا مشبک

Blank Flange                                                                             فلنج کور

Blank off                                                                        بستن - کور کردن

Blast Joint                                                                             پارلوله مقاوم

Bleed                                                                     تخلیه (تدریجی گاز و آب)

Blend to                                                                                مخلوط کردن

Blind                                                                                                 کور

Blind Flange                                                                              فلنج کور

Blind Drilling                                                                        حفاری کور

Blind Ram                                                                                کوبه کور"

Block                                                                             جعبه قرقره - بلاک

Blow                                                                                  وزیدن - دمیدن

Blow out                                                                             فوران - طغیان

Blow out Prevent or (B.O. P.)                                                فوران گیر

Board                                                                                    تابلو - صفحه

Bore                                                           قطر داخلی – دیواره داخلی - دهانه

Borehole                                                                                  دیواره چاه

Borehole Stability                                                            ثبات دیواره چاه

Body                                                                                                 بدنه

Bolt                                                                                                  مهره

Bond                                                                          پیوند – اتصال - بست

Bonnet                                                                                         کلاهک

Bonnet Seal                                                                      درز گیر کلاهک

Boom                                                                                   بازوی متحرک

Booster                                                                   تقویت کننده – فشار افزا

Booster Pump                                                                 پمپ تقویت کننده

Bowl                                                                                         جام - مقر

B.O.P. Drill                                            تمرین کنترل چاه – تمرین با فورانگیر

Bottom Hole                                                                                 ته چاه

Bottom Hole Assembly (BHA)                                           ساقه حفاری

Bottom settling                                                                         ته نشست

Bounce                                                                                         کوبیدن

Box                                                                                                مادگی

Brackish                                                                                       شوراب

Braden Head – Casing head housing                                 سرجداره پایه

Brake                                                                                               ترمز

Brake Band                                                                                      لنت

Brake Flange                                                                            فلنج ترمز

Brake Hydrometric                                                           ترمز هیدرولیک

Brake Magnetic                                                                 ترمز مغناطیسی

Elm ago Brake (Magnetic Brake)                     ترمز برقی (مصطلح سرچاه)

Brake Pneumatic                                                ترمز پنوماتیک (ترمز بادی)

Brake Rim                                                                               چنبره ترمز

Break                                                                                           شکستن

Break Circulation                                             به جریان انداختن گل حفاری

Break Down                                                               ازرشته در آوردن لوله

Break out                                                        باز کردن لوله – شکستن اتصال

Break out Plate                                                                     در پوش چاه

Break out Tongs                                                                      آچار چپ

Bridging                                                                     کیپ شدن - بهم آمدن

Bridge                                                                                               مانع

Bridge Plug                                                                           مجرا بند پلی

Brine                                                                                           آب شور

Brine in                                                                               زنده کردن چاه

Brittleness                                                                       تردی - شکنندگی

Brush Heap Structure                                               ساختار دسته جارویی

Broken Pin                                                                            نرینه شکسته

Buckle                                                                         کمانه کردن - کمانش

Bull Head                                                                              سرکوبی چاه

Bull Plug                                                                          در پوش مغزه ای

Bulk Material                                                                              مواد فله

Bumper Sub                                                                     طوق ضربه کوب

Bushings                                                                                         بوش

Bushing Assembly                                                            بوش سر جداره

Casing Head Bushing                                                       بوش سر جداره

Gland Bushing                                                                     بوش غده ای

Kelly Bushing                                                                           بوش کلی

Master Bushing                                                                       بوش اصلی

Rotary Bushing                                                                     بوش دورانی

X-Bushing                                                             بوش سر جداره نوع اکس

Buttress (BUT)                                                                             باترس

                   ********              C        ********

Cable                                                                                                کابل

Cable Tool drilling                                                          حفاری ضربه ای

Calibrate                                                                                 مدرج کردن

Caliper                                                                                        قطر یاب

Caliper Log                                                                        نمودار قطر یابی

Cap                                                                                      سر پوش - در

Capacity                                                             قدرت – گنجایش - ظرفیت

Cap a Well                                                                         مهار فوران چاه

Carrying capacity (Mud)                                                ظرفیت حمل گل

Carrier Rig                                                                                دکل سیار

Cased (Cased Hole)                                                  پوشیده – چاه پوشیده

Case History                                                                                  سابقه

Casing                                                                                     لوله جداری

Casing Baffle Collar                                                       طوق سیمان ساده

Casing Bowl                                                 جام لوله جداره- مقر لوله جداره

Casing Centralize                                                          پرگر – لوله جداره

Casing Clamp                                                                  بست لوله جداری

Casing Collar                                                          طوقه اتصال لوله جداری

Casing Differential fills up collar                             طوقه سیمان پر کننده

Casing Float Collar                                                      طوقه سیمان شناور

Casing Hanger                                                                آویزه لوله جداری

Casing Head                                                                             سر جداره

Casing Head Spool                                                        ماسوره سر جداره

Casing Head Housing                                                         سرجداره پایه

Casing Point                                                                  عمق نصب جداری

Casing Protector                                                     حفاظ رزوه لوله جداری

Casing Scraper                                                        طوق تراش لوله جداری

Casing Shoe                                                                  کفشک لوله جداری

Casing Differential Fill Up Shoe                                     کفشک پر کننده

Casing Duplex Shoe                                                         کفشک مضاعف

Casing Guide Shoe                                                               کفشک ساده

Casing Scraper                                                              طوقه جداری تراش

Casing Spear                                                                   قلاویز جداره گیر

Casing Spider                                                                       گوه عنکبوتی

Casing String                                                                  رشته لوله جداری

Casing swage                                                                   سنبه لوله جداری

Cat Head                                                                    طبلک فرعی (کت هد)

    Break out Cathead                                 طبلک چپ (طبلک باز کردن لوله)

    Make up Cathead                              طبلک راست (طبلک سفت کردن لوله)

Cat ion Exchangeable Capacity                             ظرفیت تعویض کاتیونی

Cat line                                                                            کابل طبلک فرعی

Cat Walk                                                                          راهرو – راه گربه

Caving                                                                             ریزش دیواره چاه

Cellar                                                                                        "سرداب"

Cement Accelerator Additive                                     افزایه شتابده سیمان

Cement Additive                                                                   افزایه سیمان

Cement Basket                                                                سبد سیمان کاری

Cement Bond                                                                         آژند"سیمان

Cement Bond Log                                                         نمودار آژند سیمان

Cementer Multistage                                            سیمان زن چند مرحله ای

Cementing Bottom Plug                                              جداری روب پایینی

Cementing Top Plug                                                   جداری روب بالایی

Cementing Head                                                         کلاهک سیمان کاری

Cementing                                                           سیمان کاری – سیمان زنی

  Primary Cementing                                                      سیمان کاری اولیه

  Multistage Cementing                                     سیمان کاری چند مرحله ای

  Squeeze Cementing                                                  سیمان کاری تزریقی

  Secondary Cementing                                                سیمان کاری ثانویه

Cement Grout                                                دوغاب سیمان (کمی سفت شده)

Cement Plug                                                                     مجرا بند سیمانی

Cement Time                                                                   زمان سیمان زدن

Cement Retainer                                                           توپک سیمان کاری

Cement Retarded Additive                                         افزایه شتابگر سیمان

Cement Return                                    برگشتی سیمان – برگشت سیمان اضافی

Cement Slurry                                                                    دوغاب سیمان

Centralize                                                                               پرگار کردن

Centralizer                                                               پرگر (لوله های جداری)

Chain Drive                                                                 زنجیر ران -زنجیری

Chain Tongs                                                                           آچار زنجیر

Channel (to)                                                                              رگه شدن

Channeling                                                                                  رگه ای

Chanvre                                                                                    مقطع کابل

Check Valve                                                          شیر یک طرفه - یکسویه

Chemical Cut –Off Mud                                             بریدن گل (شیمیایی)

Chemical Treatment                                چاره کاری شیمیایی –شیمی درمانی

Chips                                                                      کنده های مته –تراشه مته

Chip Clearance                                    راندن کنده های مته –دفع کنده های مته

Chipping Action (bit)                                          عمل خرد و ریز کننده مته

Choke                                                                                            کاهنده

   Adjustable Choke                                                        کاهنده قابل تنظیم

    Positive Choke                                                                 کاهنده مثبت

Choke Line                                                           کاهنده خروجی فوران گیر

   Bottom Choke Line                                   کاهنده خروجی زیرین فورانگیر

   Top Choke Line                                         کاهنده خروجی بالایی فورانگیر

Choke Manifold                                                      شبکه کاهنده (فورانگیر)

Christmas tree                                                                             تاج چاه

Circle “C” Assembly                                           ساقه حفاری "سی" شکل

Circulation                                                                            گردش سیال

Circulating across Well Head                               گردش گل در دهانه چاه

Circulate Around                                                             گردش کامل گل

Circulating Head                                                              سری گردش گل

Circulating Rate                                                               میزان گردش گل

Clamp                                                                                              بست

Clay ejector                دستگاه رس زدا (دستگاه تصفیه وجداسازی موادرسی از گل)

Cleavage                                                                                           رخ

Clutch                                                                                             کلاج

   Air Actuated Clutch                                                             کلاج بادی

   Friction Clutch                                                                   کلاج مالشی

   Hydraulic Clutch                                                          کلاج هیدرولیک

   Mechanical Clutch                                                          کلاج مکانیکی

Coalescence                                                بهم پیوستگی مولکول های مایعات

Cohesion                                                 بهم پیوستگیمولکول های جامد ومایع

Coat (to)                                                                    پوشاندن –روکش زدن

Coating                                                                                         روکش

Coefficient of viscosity                                                   ضریب گرانروی

Cold Work                                                                                 کار سرد

Collar                                                              طوقه (طوق اتصال دو سر ماده)

Colloid                                                                                          کلویید

Come Out of the hole بیرون آمدن از چاه                               – لوله بالا

Compaction                                                                      تراکم - فشردگی

Companion Flange                                                               فلنج پیوندی

Company Man                                                                           ناظر فنی

Completion Head                                                            سری تکمیل چاه

Compounds                                                  جعبه دنده –جعبه انتقال مکانیکی

Compound                                                                     ترکیبات-تجهیزات

   Sealing Compound                                                        ترکیبات آکندی

   Thread Compound                                                             گریس رزوه

   Thread Locking Compound                                              چسب رزوه

Compression                                                                                  تراکم

Compressive Strength                                                      مقاومت تراکمی

Concentration Cell                                             سل ناحیه ای –سل متمرکز

Condition                                               شرایط-وضعیت-تغییرشرایط-بهسازی

Conditioning of hole                                                            بهسازی چاه

Conditioning of mud                                                          باز سازی گل

Conductor Pipe (conductor casing)                                       لوله هادی

Conduit Support                                                                        مقر لوله

Cone (Bit cone)                                                                  کاج (کاج مته)

Cone type Bit                                                                         مته کاج دار

Connection                                                                 اتصال لوله-پیوند لوله

Contaminated                                                                  آلوده شدن-آلوده

Contaminates                                                                             آلودگرها

Consistency Curve                                                         منحنی گرانمایگی

Consistency Index                                                          شاخص گرانروی

Consolidation                                                               استوار کردن سازند

Continuous Phase                                            فاز پیوسته یافاز اصلی محلول

Control Line                                                                            خط کنترل

Conventional Drill Collar                                              لوله وزنه معمولی

Corkscrewed string         رشته لوله کلاف شده(تغییرشکل دایمی رشته لوله کمانه..)

Core                                                                                 مغزه –مغزه گیری

Core Catcher                                                                       زبانه مغزه گیر

Core Head                                                                             مته مغزه گیر

Core Barrel                                                                           لوله مغزه گیر

Core Cutter Head                                                                  مته مغزه گیر

Coring                                                                                      مغزه گیری

Corrective Jetting Run                    راندن فواره مته برای تصحیح زاویه انحراف

Course                                                                  مسیر(در چاههای انحرافی)

Course Bearing                                                                       جهت مسیر

Course Deviation                                                                 انحراف مسیر

Course Length                                                                         طول مسیر

Cross Column Capacity                                                ظرفیت ستون دکل

Cyclone                                                                                   "چرخاب"

Corrosion                                                            خوردگی وزنگ زدن فلزات

Corrosion Agent                                                               عامل خورندگی

Corrosion Product                                                   حاصل خوردگی-زنگ

Corrosive                                                                                     خورنده

Coupling                                                    محورگردان (بین گردنده وگرداننده)

Coupling                                                                       اتصال-طوق اتصال

   Casing coupling                                                  طوقه اتصال لوله جداری

   Flow Coupling                                                              طوقه آرام بخش

   Pipe coupling                                                                        طوقه لوله

   Quick Disconnect Coupling                                          طوقه تند شکن

Cracked                                                                                  ترک خورده

Crater                                                                            چاه در حال ریزش

Critical Loadباربحرانی                                                                            

Critical RPM                                                             سرعت دورانی بحرانی

Crooked Hole                                                                         چاه مارپیچ

Crossover Sub (X-O sub)                                                             تبدیل

Crossover Joint                                                                    پارلوله تبدیل

Cross Threaded                                                           دنده روی دنده افتاده

Crown                                                                                         تاج دکل

Crown Block                                                                   "بلاک تاج دکل"

Crushing Action (Bit)                                                  عمل خرد کننده مته

Cup Tester                           کاپ تستر (وسیله آزمایش قسمت فوقانی لوله جداره)

Cure                                                                             رفع کردن - بهسازی

Cuttingکنده ها(مته)                                                                          

               ********        D          ********

Daily Drilling Well Progress Report            گزارش روزانه عملیات حفاری

Dampener                                                                  خفه کننده –ضربه گیر

Dart Sub                                                                               طوقه تیزه ای

Day Tour                                                                                  روز کاری

Day Work                                                                                روز مزدی

Day Work Drilling                                                        حفاری روز مزدی

Dead Line                                                                                 کابل ثابت

Deadline Anchor                                                               مهار کابل ثابت

Decantation Tank                                                              مخزن ته نشینی

Deflocculated                                                                      برنده شیمیایی

Defoamer                                                                         کف زدا - ضدکف

Degasser                                               گاز زدا –دستگاه گاز زدایی گل حفاری

Density Log                                                                         نمودار چگالی

Depth                                                                                     عمق - ژرفا

Depth In                                                                   عمق شروع کاریک مته

Depth out                                                                   عمق پایان کاریک مته

Derrick                                                                                             دکل

Derrick column capacity                                           ظرفیت بازستون دکل

Derrick Floor                                                                         سکوی دکل

Derrick Leg                                                                                پایه دکل

Derrick Set Back Capacity                                  ظرفیت چیدن لوله در دکل

De.sander                                                                                  "شن زدا"

Design                                                                                          طراحی

De.slitter                                                                                 "ماسه زدا"

Detergent                                                                             پاک کننده ها

Diagram                                                                                          شکل

Die                                                                                                 حدیده

Die Collar                                                                     مانده گیر حدیده ای

Differential Fill up                                                           پر کننده تفاضلی

Differential Pressure Sticking                                          گیرتفاضلی لوله

Dilatants Fluid                                                                  "سیال گرانشو"

Dip meter                                                                         نمودار شیب یابی

Directional Drilling                                      حفاری جهت دار- حفاری مایل

Dispersant                                                                         مواد پر کننده گر

Dispersion                                                                  پراکنش- پخش شدن

Ditch                                                                             جوی گل –گل راهه

Dog Houseاطاق حفار                                                                        

Dogleg                                                                                        سگدست

Dogleg Severity                                                                 شدت سگدست

Dope                                                                            دوپ-روغن-گریس

Double                                                                                          دوتایی

Double Acting Pump                                                        پمپ دو هنگامه

Double Board                                                                      سکوی دکلبان

Double Pack off Flange                                                    "فلنج دوآکند"

Double Studded Flange                                                    فلنج دو سرپیچ

Double Studded Adaptor                                                تبدیل دو سرپیچ

Down Dip                                                                                 فرو شیب

Down Time                                                                         زمان تلف شده

Drag                                                                                مقاومت اصطکاکی

Draw work                                                                          گردونه حفاری

Draw work Compound                                                    جعبه انتقال نیرو

Drift                                    لغزیدن-سریدن-ازسوراخی یا لوله ای گذشتن-انحراف

Drift Diameter                                                                          قطر مجاز

Drift Rubber                                                                      خرگوش (مص)

Drill (to)                                                                        حفاری (حفرکردن)

Drill ability                                                                         قابلیت حفاری

Drill Collar                                                                      لوله وزنه حفاری

Driller                                                                                             حفار

Drilling Around                                                       عبور از مانع داخل چاه

Driller Crew                                              کارکنان سکوی حفاری-گروه حفار

Drilling Ahead                                                                      ادامه حفاری

Drilling Break                                               افزایش ناگهانی سرعت کندن مته

Drilling Fluid                                                                       سیال حفاری

Drilling Foreman                                                              سرکارگرحفاری

Drilling - in                                                          شروع حفاری لایه نفت ده

Drilling Spool                                                                   ماسوره حفاری

Drilling Technique                                                            تکنیک حفاری

Drillers Log                                                         حفاری نگار-نگاره حفاری

Drilling Recorder                                                                  حفاری نگار

Drilling Superintendent                                                 سرپرست حفاری

Drilling under Pressure                                                حفاری تحت فشار

Drill out                                                           حفاری سیمان،پلاک و مجرابند

Drill Pipe                                                                                لوله حفاری

Drill Stem Test                                                                آزمایش ساق مته

Drill String                                                                           رشته حفاری

Drive Sub                                                                               طوقه گردان

Dry Drilling                                                                        حفاری خشک

Drum                                                                                     درام- طبلک

Ductility                                               شکل پذیری-چکش خواری (درفلزات)

Dull Bit                                                                                  مته کند شده

Dummy                                                                                           دامی

Duplex Pump                                                                  پمپ دو ضربه ای

Dutchman                      پیچ بریده-قسمتی از پیچ شکسته که داخل مهره باقی مانده

DV-cementer                     طوقه سیمان زنی دو مرحله ای-طوقه باز شونده سیمان

Dyna Drill                                                                                داینا دریل

              ********      E         ********

Elastic Limit                                                                          حد الاستیک

Elevator                                                                                          بالابر

Elevator Bail                                                                      گوشواره بالا بر

Emulsify                                                               امولسیونه کردن-"آمودن"

Emulsifier                                                                      امولسیونر-"آماد"

Emulsion                                                                       امولسیون-"آموده"

Emulsification                                               امولسیونه کردن-"آموده کردن"

Endurance                                                                                        دوام

Endurance Limit                                                                        حد دوام

Equivalent Circulation Density                  وزن مخصوص معادل گردش گل

Erosion drilling                                                                 حفاری سایشی

Extended Neck                                                                      گردن کشیده

Extension Pipe                                                                   پار لوله الحاقی

External Upset                                                                     برون برجسته

Extreme Pressure Lubricant                                       روان ساز فشار قوی

                ********         F         ********

Fann V-G meter                                             وی- جی- متر- گرانروی سنج

Fast Line                                                                                  کابل سریع

Fatigue Failure                                                      گسیختگی در اثر خستگی

Fatigue Limit                                                                         حد خستگی

Fatigue Test                                                                     آزمایش خستگی

Fatigue Strength                                                   مقاومت در مقابل خستگی

Feed                                                                                              ورودی

Feed off                           پایین بردن تدریجی مته به ته چاه وگذاشتن وزن روی آن

Female Thread                                                                       رزوه مادینه

Filtration Control Agent                                         افزایه کنترول صافی گل

Fer-O-Bar                                                                                     فرو بار

Fiber                                                                                رشته- تار- الیاف

Field                                                                                      میدان- حوزه

Field Test & Study                             آزمایش و مطالعه حوزه ای-(سر چاهی)

Fill The Hole                                                                        پر کردن چاه

Fill Up (Line)                                                   پر کردن چاه- (پر کننده چاه)

Fill Up Shoe                                                                      کفشک پر کننده

Filter                                                                                      پالایه-صافی

Filtrate (to)                                                                   صافی (صاف کردن)

Filtration Control Agent                         افزایه کنترل صافی-"افزایه پالاینده"

Filter press                                                      دستگاه صافی گیر-دستگاه پالا

Finger Board                                                                             پنجه دکل

Fish (to)                                                                    مانده (مانده یابی کردن)

Fishing                                                                                    مانده گیری

Fitting                                                                       اتصال کوچک-فیتینگ

Flange                                                                                              فلنج

Flange Welding Neck                                                           فلنج جوشی

Flash Welding Tool Joint                                          ادوات اتصال بی درز

Flexibility                                                        انعطاف پذیری-قابلیت انعطاف

Floating Equipment                                                             ادوات شناور

Flocculants                                                                          برنده شیمیایی

Floor man                                                                            کارگر حفاری

Flow                                              جاری شدن- شاریدن چاه- سرریز کردن چاه

Flow Rate                                                                            سرعت جریان

Flowing Bean                                                                     چوک- کاهنده

Float Valve                                                                         شیر شناور مته

Flow Line                                                                                 ناودان گل

Flow Line Temperature                                     دریچه حرارت خروجی گل

Flow Pattern                                                                           مدل جریان

Flowing Wellhead Pressure                                       فشار جریان سر چاه

Fluid end                                                                            نیمرخ گل پمپ

Fluid flow stage                                       مرحله جریان سیال (آرام یا مطلاطم)

Flush                                      لوله یکنواخت و صاف-تمیز کردن و پاک کردن چاه

Flushed zone                                                                     غشاء آلوده چاه

Flush joint                                                                           لوله یکنواخت

Fluted collar                                                                        طوقه شیار دار

Foaming agent                                                                        مواد کف زا

Forget alloy steel                                                                   فولاد فشرده

Formation                                                                                      سازند

Formation damage          آسیب دیدگی سازند (زیان ناشی از گل حفاری بر مخزن)

Formation pressure                                                                فشار سازند

Formation testing                                                               آزمایش سازند

Formation water                                                                      آب سازند

Four Ble.                                                                   لوله حفاری چهار تایی

Fracture (to)                                                                    شکست- شکستن

Fracturing pressure                                                              فشار شکست

Full gauge bit                                                                            مته اندازه

Full gauge hole                                                                         چاه اندازه

Full-packed bottom-hole ass.                               ساقه حفاری تمام سخت

Funnel viscosity                                                                گرانروی مارش

Fusion                                                                                              گداز

              ********         G           ********

Gain                                                                      فزونش- سرریز کردن چاه

Gall                                                                                         زخمی شدن

Gas cut mud                                                                           گل گاز زده

Gasket                                                                                             واشر

Gasket self-sealing ring                                                    واشر شیار آکند

Gas shows                                                                     نشانه گاز-آثار گاز

Gauge                                                                        میزان- اندازه- همسان

Gauge bit                                                                                   مته اندازه

Gauge hole                                                                                چاه اندازه

Gauge ring                                                                        حلقه مقیاس مته

Guard                                                                                             حفاظ

Gel                                                                                                     ژل

Gel strength                                                                      استحکام ژلاتینی

Geolograph                                                                            حفاری نگار

Geronimal safety slide                                                سرسره ایمنی دکلبان

Gland                                                                                         تکه-غده

Go-devil           ابزار سقوط آزاد - وسایلی مانند تاتکو،که بطور آزاددرچاه رها میشود

Gouging action (bit)                                        عمل اسکنه ای یا بیل زنی مته

Ground block                                                                قرقره کابل حفاری

Grapple                                                                             گلاویز مانده گیر

Gun perforating                                                          مشبک کاری فشنگی

Gunk pill                                                                                  پیل گانک

Gusher                                                                چاه سرکش- درحال طغیان

Guy line                                                                              کابل مهار دکل

Gyro                                                                                                ژایرو

Gyroscope                                                                             ژایروسکوپ

Gyroscopic survey                                                         نمودارگیری ژایرو

               ********        H        ********

Hammer drilling                                                               حفاری ضربهای

Hang                                                                                             آویختن

Hard band tool joint                         "پیوندگاه آجیده"-اتصال با روکش سخت

Hard facing                                                                  روکش سخت-عاج

Hardness                                                                                        سختی

Hazard                                                                                             خطر

Head                                                                                            بار- سر

Head loss                                                                                     افت بار

Heaving                                                                                       ورآمدن

Heaving shale                                                           پلمه سنگ-شیل ورآما

Heavy-duty rig                                                             دکل حفاری سنگین

Heavy weight drill pipe (H.W.D.P.)                           لوله حفاری سنگین

Hesitation squeeze                                                           تزریق مرحله ای

Hexagon pipe plug                                                           درپوش شش پر

Hex Kelly (hexagonal)                                                         کلی شش پر

High line                                                                                  کابل سریع

Hoist                                                             بالا بردن- بالا کشیدن- بلندکردن

Hoisting                                                                               کابل بالا برنده

Hoisting-drug                                                                       طبلک بالا بر

Hoisting system                                         سیستم کشنده- سیستم بالا پایین بر

Hole                                                                               چاه- سوراخ حفره

Hole angle (hole deviation angle)      زاویه چاه-زاویه انحراف چاه درهرعمق

Hole condition                                                      وضعیت چاه- شرایط چاه

Hole conditioning                                                                 بهسازی چاه

Hole curvature                                                                        انحنای چاه

Hole opener                                                                              طوقه برقو

Hole size                                                                                   اندازه چاه

Homogenous                                                                      همگن-هموژن

Hook (traveling block)                                                 قلاب فنری بالا رو

Hook up                                  سوار کردن- بستن- سرهم کردن- شکل سوارشده

Hopper                                                                                        آخورک

Horsepower                                                                              اسب بخار

Horizontal displacement                                            تغییر مکان افقی چاه

Hydrate shell                                                                             غشاء آبی

Hydraulic-sub                                                           فشار هیدرولیک سیال

Hydrill                                            هایدریل- کمپانی تولید کننده وسایل حفاری

Hydrill                                                                           هایدریل- فورانگیر

Hydrill sub                                                                              طوقه پایک

Hydraulic control                                                     خط کنترل هیدرولیکی

Hydraulic fracturing                                            شکافت هیدرولیکی سازند

Hydro phobic                                                                        دافع الرطوبه

Hydrostatic-head                                           فشار ستون سیال-فشار ایستایی

Hydrogen cracking                                                            ترک هیدروژنی

Hydrogen embitterment                                              شکنندگی هیدروژنی

H2S trim                                        ضد گوگرد-مقاوم در برابر هیدروژن سولفوره

              ********       I        ********

Impact                                                                               بر خورد -ضربه

Impact force                                                              نیروی برخورد- ضربه

Impeller                                                                                          پروانه

Impermeable                                                              غیر قابل نفوذ- ناتراوا

Impression block                                                                 سرب نشانگر

Inclination                                                                                   انحراف

Incompressible                                                                   غیر قابل تراکم

Indicatorا                                                                                           نما

Inert solid                                          ذرات جامد غیر فعال- ذرات جامد بی اثر

Influx                                                                                    شار- جریان

Inhibited mud                                                                      "گل سترون"

Inhibitor                                                                                 سترون ساز

Inhibition                                                                              سترون کردن

Injection                                                                                        تزریق

Injection rate                                                                         میزان تزریق

Inner string                                                                            رشته درونی

Input                                                                                             ورودی

Inside diameter (ID)                                                               قطر داخلی

Inspect                                                                                         بازرسی

Insulation                                                                                  نارسانایی

Interferenceتداخل                                                                            

Inter fittingدرهم روی دندانه های مته                                                   

Inter mediate casing string                                           رشته جداری میانی

Inter meshing (in bit)                                          در هم روی دندانه های مته

Internal phase                                                                           فاز داخلی

Internal upset                                                                       درون برجسته

Interruption (on tooth bit)                                       بریدگی دندانه های مته

Invasion (invaded)                                                    نفوذ- آمیختن- آلودن

Invasion zone                                                       لایه آغشته- پوسته آغشته

Invermul                                        اینور مول-نوعی گل روغنی (ساخت بارویید)

Inverted emulsion                                      امولسیون معکوس-آموده معکوس

Inverted oil emulsion mud          گل امولسیونی معکوس-"گل آموده معکوس"

               ********         J          ********

Jack                                                                                                 جک

Jacket                                                                                            پوشنده

Jack-upجک آپ                                                                                  

Jar                                                                                      جار-جار کردن

Jet gun                                                                                 تفنگ فواره ای

Jet perforating                                                             مشبک کاری با جت

J-latch                                                                                قلاب نوع- جی

Joint to                                                                شاخه- وصل کردن- اتصال

Journal                                                                                          ژورنال

Junk                                                            آهن پاره- خرده فلزات داخل چاه

Junk basket                                                                   سبد خرده آهن گیر

Junk mill                                                                            میل آهن شکن

Junk sub                                                                             طوقه خرده گیر

               ********         K         ********

Kelly                                                                                                 کلی

     Hexane Kelly                                                                   کلی شش پر

     Square Kelly                                                                     کلی چهارپر

Kelly bushing                                                                           بوش کلی

Kelly cock                                                                                شیر ایمنی

Kelly saver sub                                                               طوقه محافظ کلی

Kelly spinner                                                                           کلی گردان

Key-seat                                                                          حفره سوراخ کلید

Kick                                                                                     لگد زدن (چاه)

Kick off point (K.O.P.)                                                   نقطه انحراف چاه

Kick off string (tubing)                     رشته زنده ساز چاه- مغزه زنده ساز چاه

Kill                                                                        کشتن چاه-مهار کردن چاه

Kill line                                                                     خط ورودی فوران گیر

Knuckle joint                                                                        شاخه مفصل

               ********         L         ********

Lag time                                                                                  زمان تاخیر

Lag time cutting sample                زمان حرکت نمونه ها از ته چاه بر روی الک

Land to                                                                            قراردادن- نشاندن

Landing collar                                                              طوقه سیمان آستری

Landing joint                                                                         شاخه آویزه

Landing nipple                                                                           پستانک

Lap (liner)                                                                          لبه لوله آستری

Latch                                                                                       چفت- قفل

Latch down collar                                                         طوقه چفتی آستری

Latch down wiper plug                                                 آستره روب چفتی

Latitude                                                                            عرض جغرافیایی

Lay of rope                                                                             خواب کامل

   Long lay                                                                                بلند خواب

   Short lay                                                                             کوتاه خواب

Laying down pipe                                                       پایین ریختن لوله ها

LCM pill                                                                          پیل مسدود کننده

Lead-tong                                                                        دندانه سربی آچار

Lifting nipple                                                          مفصل کمکی لوله مغزی

Lifting sub                                                                 مفصل کمکی لوله وزنه

Limber bottom-hole assembly                                        ساقه حفاری نرم

Limber hook up                                                               ساقه حفاری نرم

Liner (in mud pump)                                                بوش- آستری سیلندر

Liner bump type plug                                                آستره روب ضربه ای

Liner hanger                                                                آویزه آستری-آویزار

Liner lap                                                                                  لبه آستری

Liner packer                                         توپک آویزآویزآستری-"توپک آویزار"

Liner pump down plug                                            آستری روب ضربه ای

Liner swivel                                                                  آستری گرد آستری

Liner wiper plug                                                          سیمان روب آستری

Liquid phase                                                                               فاز مایع

Load                                                                                                   بار

Locked-in                                                                          تثبیت مسیر چاه

Loss to                                            گم شدن-هرز رفتن- کم شدن- ازدست دادن

Lost circulation                                                  هرز روی گل- گم شدن گل

Lost circulating material (LCM)                                    مواد مسدود کننده

Lubricant                                                                        روغن-"روانساز"

Lubricate                                     روغنکاری کردن-روانسازی کردن-روان کردن

Lubricity                                                                                   روانسازی

Lubrication of the well                                                       روانکاری چاه

                 ********       M       ********

Macaroni string                                رشته ماکارونی حفاری- ماکارونی حفاری

Mange-set plug                                                                مجرا بند مگنست

Magnet (fishing tool)                                                          طوقه آهن ربا

Make up                                                               بستن و سفت کردن لوله ها

Make up tong                                                                         آچار راست

Make up torque                                                            گشتاور سفت کردن

Making hole                                                                 حفاری- کندن چاه

Mandrel                                                                      میله- محور- مندرل

Manifold                                                                                        شبکه

Manually operated                                                                        دستی

Marsh funnel                                                                          قیف مارش

Marsh funnel viscosity                                                     گرانروی مارش

Mash (to)                                                                        هرز شدن رزوه ها

Mashed box                                                                       مادینه هرز شده

Mast                                                                                         دکل اهرمی

Master bushing                                                                       بوش اصلی

Measure in                                     اندازه گیری رشته حفاری در زمان لوله پایین

Measure out                                     اندازه گیری رشته حفاری در زمان لوله بالا

Mesh                                                                                    چشمه- روزنه

Metal petal basket                                                           سبد سیمان کاری

Mill (to)                                                               میل حفاری (آسیاب کردن)

   Economy mill                                                                    آسیاب ساده

   Taper mill                                                                      آسیاب مخروطی

   Junk mill                                                                     آسیاب آهن شکن

Milling shoe                                                                       آسیاب کفشکی

Mill out-extension"پار لوله آسیاب توپک"                                               

Mix (to)                                                                       ساختن (گل حفاری)

Modulus of elasticity                  مدول یانگ- مدول الاستیسیته- ضریب سختی

Monkey board                                                                    سکوی دکلبان

Morning tour                                                                          شیفت صبح

Motorman                                                                           کمک مکانیک

Mouse hole                                                                          چاهک اتصال

Mud                                                                                                   گل

Mud cake                                                                                   اندود گل

Mud filtrate                                                                پالیده گل- صافی گل

Mud pump                                                                                 پمپ گل

Mud saver (mud box)                                                                   گلگیر

Mud tank                                                                                  مخزن گل

Mud up                                                                     گل زدن-استفاده از گل

Mule shoe                                                                           کفشک قاطری

Multiple zone well completion                                        تکمیل چند قلو

                 ********        N          *******

Naturally deviated hole                                                     چاه کج طبیعی

Near bit stabilizer                                                        پایدارکننده پیش مته

Needle valve                                                                           شیر سوزنی

Neutral point                                                                           نقطه خنثی

Neutron log                                                                        نمودار نوترونی

Newtonian fluid                                                                   سیال نیوتونی

Nipple                                                                                   نیپل-پستانک

Nipple down                                                              پیاده کردن- باز کردن

Nipple up                                                                       سوار کردن- بستن

No go nipple                                                  پستانک نارونده- پایک نارونده

Nominal                                                                                         اسمی

Nominal size                                                                           اندازه اسمی

Nominal weight                                                        وزن اسمی-وزن طولی

Non-homogenous                                                                       ناهمگن

Non-Newtonian fluid                                                     سیال غیر نیوتونی

Normal circulation                                                        گردش گل معمولی

Normal compaction formation                                     سازند تراکم عادی

Normal formation pressure                                           سازند فشار عادی

Normal pressure                                                                     فشار عادی

Normal strain                                                                    تغییر طول نسبی

               *******        O         ********

Oblong mesh                                                                          روزنه دوکی

Obstruction                                                                                      مانع

Off set                                                                                    برون مرکزی

Off set cone bit            مته برون مرکزی (محور سه کاج آن از یک نقطه نمی گذرد)

Off set well                                                                              چاه حاشیه

Oil base mud                                                                           گل روغنی

Oil saver                                                                                     نفت گیر

Oil string                                                         رشته تولید- رشته بهره برداری

Oil-water contact                                                      سطح تماس آب ونفت

Oil zone                                                                                      لایه نفتی

Opener, hole                                                                        طوقه بر قوزن

Open hole                                                                     چاه باز- حفره باز

Open-ended pipe                                                                         لوله باز

Optimization                                   بهینه سازی- تطبیق چندین متغیر با یکدیگر

Orient (to)           تنظیم جهت- تنظیم ابزار حفاری مایل درجهت مطلوب (داخل چاه)

Orientation sub                                                               طوقه تنظیم جهت

Outlet                                                                                          خروجی

Out of gauge bit                                                             مته خارج از اندازه

Out of gauge hole                                                         چاه خارج از اندازه

Out put                                                                        برونداد- بده خروجی

Over flow                                                                       سرریز- سرجریان

Overhead                                                                              هزینه عمومی

Over pull                                                                               اضافه کشش

Over shot                                                                      چنگک مانده گیری

Overburden pressure                                                             فشار پوشند

Oxygen scavenger                                                                  اکسیژن گیر

                ********      P        ********

Packed hole assembly                                                  ساقه حفاری سخت

Packer, anchor                                                                      توپک مهاری

Packer, drillable                                          توپک قابل حفاری- توپک دایمی

Packer, hold wall                                                               توپک قلاویزی

Packer, hydraulic set                                                      توپک هیدرولیکی

Packer, open hole                                                               توپک چاه باز

Packer, retrievable                                     توپک قابل باز یابی- توپک موقتی

Packing                                                                         درز آکند-"آکنش"

Packing gland                                                                      غده درز آکند

Pack-off                                                                                     درز بندی

Pack-off flange                                                                       فلنج آکندی

Part (to)                                                                       جدا شدن- پاره شدن

P.C.F. (pound per cubic foot)                                     پوند بر فوت مکعب

Pendulum effect                                                               خاصیت پاندولی

Penetration, rate of                                                          سرعت کندن مته

Perforate (to)                                           مشبک (مشبک کردن- سوراخ کردن)

Perforated joint                                                                    شاخه مشبک

Pick up                                                                        بر داشتن- بلند کردن

Pill                                                                                                     پیل

Pilot hole                                                                                 چاه راهنما

Pilot mill                                                                              آسیاب راهنما

Pin thread                                                                                        نرینه

Pipe hook                                                                                        دیلم

Pipe rack                خرک- تخته لوله (محل قرارگرفتن لوله های حفاری روی سکو)

Pitting corrosion                                                              خوردگی آبله ای

Plan (to)                                                                                   طرح کردن

Planning value (for each well)                                       دکل روز تخمینی

Plastic flow                                                                      جریان پلاستیکی

Plastic fluid                                                                        سیال پلاستیک

Plastic viscosityگرانروی پلاستیکی                                                     

Plastic stick                                                                         غده پلاستیکی

Plug (to)                                                   مجرا بند- مجرا بستن- مسدود کردن

Plug back                                      مجرا بندی چاه باز- کور کردن قسمتی از چاه

Plug flow                                                                              جریان صلبی

Plugged bit                                                                مته مسدود- مته گرفته

Plug tester                                                            مجرا بند آزمایش فورانگیر

Plus plug                                                                         مجرا بند کیسه ای

Pop joint                                                                                      پار لوله

Pore pressure                                                        فشار تخلخل- فشارسازند

Porosity                                                                                        تخلخل

Portable derrick                                                                        دکل سیار

Power-driven                                                                                  برقی

P.P.G. (pound per gallon)                                                    پوند بر گالن

Production rate                                                                       میزان تولید

Production packer                                                                 توپک تولید

Program (to)                                                                   برنامه ریزی کردن

Pressure                                                                                           فشار

Pressure, gauge                                                                        فشار سنج

Pressure, burst                                                                       فشار پوکشی

Pressure, collapse                                       فشار فروریختگی- فشار همایش

Pressure, gradient                                                                    شیب فشار

Pressure, operated                                                                     فشار کار

Pressure, rating                                                                       میزانه فشار

Prime mover                                                 محرک اصلی- موتور های اصلی

Process                                                                                فرآیند- مرحله

Production casingرشته جداری تولید                                                  

Production head                                                             سری بهره برداری

Production string                                                          رشته جداری تولید

Production limit                                                                      حد تناسب

Protection casing-intermediate CSG                لوله جداری محافظ - میانی

Protective coating                                                                 موادپوشاننده

Protector (pipe)                                                                      حفاظ رزوه

P-seal                                                                                         پی- سیل

Pseudo plastic fluid                                   سیال شبه پلاستیک- سیال روانشو

Pull (to)                                                                                        کشیدن

Pull out of the hole (P.O.H.)                                                     لوله بالا

Pulley                                                                                              پولی

Pulling unit                                                                             دکل کشنده

Pulling tool                                                                مانده کش هیدرولیک

Pulsation dampener                                                                   موج گیر

Pump                                                                                               پمپ

Pump ability                                                                   قابلیت پمپ شدن

Pump able                                                          قابل پمپ شدن- پمپ شدنی

Pump liner                                                                               بوش پمپ

Pump manifold                                                                       شبکه پمپ

Pump pressure                                                                         فشار پمپ

               ********       R        ********

Reverse out                                                                   گردش معکوس گل

Reverse sub                                                           طوقه گردش معکوس گل

Reynolds number                                                                  عدد رینولدز

Rheology                                                                             سیلان شناسی

Rib                                                                                                    تیغه

Rig                                                                                          دکل حفاری

Rig day                                                                                       دکل روز

Rig down           باز کردن دکل- باز کردن وسایل مختلف روی دکل وپایین بردن آنها

Rig floor                                                                       سکوی دکل حفاری

Rig up                                                                                       بر پا کردن

Rigid centralizer (positive centralizer)                                 پرگر سخت

Ring gaskets                                                                      واشر شیار آکند

Riser                                                                                        لوله خیزک

Rock bit                                                                                 مته سه کاجه

Roller                                                                                 غلطک- فشنگ

Roller bearing                                                                       رولر بیرینگ

Rope socket                                                                        فشنگه ته کابل

Rotary bushing                                                                        بوش دوار

Rotary drilling                                                                    حفاری دورانی

Rotating head                                                                    فورانگیر دورانی

Rotary hook (mud hose)                                                       قلاب فنری

Rotary hose (mud hose)                                                 لوله خرطومی گل

Rotary slip                                                                                    "گوه"

Rotary table                                                                                میز دوار

Roughness                                                                                      زبری

Round trip                                                    پیمایش چاه-لوله بالاولوله پایین

Roughneck                                                                             کارگر سکو

R.P.M. (revolution per minute)                                          دور در دقیقه

Retrieve                                                                                        بازیابی

Retrievable test tool squeeze                 توپک قابل باز یابی آزمایش و تزریق

Run in hole (R.I.H)                                                                  لوله پایین

R.T.E (Rotary table elevation)                                 ارتفاع سکوی حفاری

Rupture                                                                                انقطاع-پارگی

                ********        S         ********

Sack                                                                                                 کیسه

Safety clamp                                                                           بست ایمنی

Safety factor                                                                       ضریب اطمینان

Safety joint                                                                          پار لوله ایمنی

Safety valve                                                                              شیر ایمنی

Salt                                                                                                  نمک

Salt clay                                                                                   رس نمکی

Sand line                                                                            سیم چاه پیمایی

Saver sub                                                                         طوق محافظ کلی

Scale                                                                مقیاس- میزان- جدول- درجه

Scale (corrosion)                                                                    زنگ-جرم

Scavenger                                                                                     زداینده

Scrape                                                                                         تراشیدن

Scraper                                                                                    طوقه تراش

Scratchier (cementing)                                                      "پرگر خراش"

Screen                                                                                             توری

Screen pipe                                                                 لوله مشبک توری دار

Screen size (mesh/in)                                      اندازه توری (روزنه/اینچ مربع)

Screw pit gauge                                                                    گام سنج پیچ

Seal (to)                                                                       آکندن- مسدود کردن

Seal bushing                                                                           بوش جداره

Sealer ball                                                                     گویچه مسدود کننده

Seal off                                                                         آکندن- مسدودکردن

Seal unit                                                                              پار لوله آکنش

Seam                                                                                                 درز

Seam less                                                                                   بدون درز

Seatمقر                                                                                           

Seating nipple                                                                      پستانک مقره

Seat valve                                                                                  شیر مقره

Section mill                                                          آسیاب اره ای لوله جداری

Secure wellایمن کردن چاه                                                                  

Separate                                                   جدا کردن- جدا کننده- تفکیک کننده

Sequestering                                                                  بریدن- جدا سازی

Service                                                                            سرویس- خدمات

Set                                                       قراردادن- گذاشتن- نشاندن- نصب کردن

Set back                                                                          چیدن لوله در دکل

Set back capacity                                                 ظرفیت چیدن لوله در دکل

Settling velocity               سرعت نشست- سرعت ته نشینی (ذرات جامد درسیال)

Setting time (cement)                                                    زمان بندش سیمان

Setting tool                                                                              ابزار نصب

Shackle                                                                                           شکل

Shale                                                                                 شیل-پلمه سنگ

Shale inhibition                                                             سترون کردن شیل

Shale inhibitor                                                                 سترون ساز شیل

Shale shaker                                                                             الک لرزان

Shear (to)                                                                               بریدن-برش

Shear ram                                                                                 کوبه برشی

Shear rate                                                          میزان برش-تغییر نسبی برش

Shear strength                                                                     مقاومت برشی

Shear stress                                                                             تنش برشی

Shear sub                                                                                طوقه برشی

Shear pin خار برشی                                                                         

Shear thinner fluid                                    سیال روانشو- سیال شبه پلاستیک

Shift                                                                            تغییر مکان-جابجایی

Shifting tools                                                                   ابزار جابجا کننده

Sheave                                                                                قرقره شیار دار

Shoe                                                                                              کفشک

Shock sub                                                                   طوقه ضربه گیر (مته)

Short trip                                                               پیمایش کوتاه یا آزمایشی

Shot                                                                                         تیر- گلوله

Show                                                                                         نشانه- اثر

Sieve gauge                                                                    اندازه روزنه توری

Side outlet                                                                          خروجی جانبی

Sidetracking                                                                         کج کردن چاه

Side well coring                                                              مغزه گیری جانبی

Sieve                                                                                      الک- غربال

Single                                                                                   شاخه - تک

Sinker bar                                                                    میله وزنه- مانع یاب

Skid                                                                                              تیر پایه

Skid (to)                                                                                       کشیدن

Skid mounted                                                                              پایه دار

Skidding the rig                                  کشیدن و انتقال دکل (بدون باز کردن آن)

Skirt sub                                                                                طوقه دامندار

Slack off                          شل کردن- نشاندن تدریجیمته در کف چاه- پایین آوردن

Sleeve                                              کشویی-آستین (در مورد طوقه پایدار کننده)

Slick drill collarلوله وزنه صاف                                                                

Sliding side door valve (S.S.D.)                                  شیر دریچه کشویی

Slim hole drilling                                                                 حفاری تنگ

Slip                                                                                                   گوه

Slip and seal assembly                                        آویزه و آکند رشته جداری

آوSlip, power                                                                          گوه خودکار

Slip, rotary                                                                              گوه دورانی

Slip, velocity                                       سرعت فرود (ذرات جامد در یک سیال)

Slotted joint                                                                     شاخه شکاف دار

Sludge                                                                                       لجن-لای

Slug                                                                                            گل غلیظ

Slug the pipe                                                   زدن گل غلیظ به رشته حفاری

Slurry                                                                                           دوغاب

Slush pump                                                                                پمپ گل

Snubbing unit                                                         دکل عملیات تحت فشار

Snub line                                                                  کابل آچار محکم کننده

Space out, to                                                                            فاصله یابی

Soft break                                                                            شل کردن لوله

Solid                                                                                 جامد- ذره جامد

Solid block valve                                                                 شیر چند قلو

Solid control equipment                                                دستگاه تصفیه گل

Sour corrosion                                                                    خوردگی اسید

Spacer                                                                                            فاصل

Spacer spool                                                                         ماسوره رابط

Spacing                                                                                   فاصله بندی

Spill                                                           خرد شدن- ریز شدن- زخمی شدن

Spear                                                          دماغه پیکانی- کاج شماره یک مته

Spear fishing tool                                                                نیزه مانده گیر

Spider                                                                                    گوه عنکبوتی

Spinner, Kelly                                                                         کلی گردان

Spinning cathead                                                          طبلک فرعی راست

Spinning chain                                                                       زنجیر بستن

Spiral                                                                                            مارپیچ

Spiral grooved drill collar                                         لوله وزنه شیارمارپیچ

Spool                                                                                            ماسوره

Spring centralizer                                                                 ؛پرگر کمانی؛

Square drill collar                                                لوله وزنه, چهار پر حفاری

Square Kelly                                                                         کلی چهار پر

Squeeze                                                                       تزریق کردن- فشردن

Spring valve                                                                             شیر فنری

Spud                                                                               شروع حفاری چاه

Spud ding date                                                       زمان شروع حفاری چاه

Square mesh                                                                            روزنه مربع

Stab                                                           جا انداختن (نرینه در مادینه لوله ها)

Stabbing board                                                              سکوی جداره رانی

Stabilizer                                                                طوقه پیدارکننده- پرهون

Stake a well                                    تعیین محل یک چاه بر روی یک منطقه نفتی

Stand (terrible)                                                                               استند

Standard bearing                                                             بیرینگ استاندارد

Standard derrick                                                                  دکل استاندارد

Standard trim                                                                               معمولی

Stand pipe                                                                  لوله ایستای انتقال گل

Starch                                                                                           نشاسته

Step out well                                                          چاه نزدیک- چاه مجاور

Stick                                                                           گیر کردن- گیر افتادن

Sticky                                                                 خمیری- چسبناک- چسبنده

Stiff foam                                                                              کف بنتونایتی

Stinger                                                                                             نیسو

Stop collar                                                                                 حلقه قفل

Straddle test                                                                      آزمایش دو- پی

Straddle completion                                                          تکمیل دو- پی

Straddle packer                                                                   توپک دو- پی

Strain                                                                             تغییر شکل و اندازه

Strainer                                                                             آشغال گیر صافی

Stress                                                                                               تنش

Stress concentration                                                               تمرکز تنش

Stress cracking                                                     شکستگی تنش- خوردگی

String                                                                                              رشته

String day                                                                                 رشته روز

String shot                                               رشته انفجار (برای عملیات پس گرد)

String up                                     اضافه کردن کابل های آویزان- بلاک بالا رونده

String year                                                                                رشته سال

Strip                                                                                        نوار- قیطان

Strip in                                                                     لوله پایین (با دالیز بسته)

Strip out                                                                    (لوله بالا (با دالیز بسته

Stripper                                                                                 چنبر گل گیر

Stuck pipe                                                                            لوله گیر کرده

Stud                                                                                                   پیچ

Studded                                                                                        پیچ دار

Stuffing box                                                                          جعبه آببندی

Sub                  ابزاری که برای عملیات های مختلف درساق مته استفاده میشود -تبدیل

Sub, bit                                                                                     طوقه مته

Sub, orientation                                                              طوقه تنظیم جهت

Sub, shock                                                                         طوقه ضربه گیر

Sub normal                                                                                زیرعادی

Sub structure                                                                         زیر پایه دکل

Sucker                                                                                      میله مکنده

Suction                                                                                         ورودی

Sulfide stress cracking                                          شکستی گوگردی- تنشی

Support                                                                                       تکیه گاه

Surface casing                                                               لوله جداری سطحی

Surfactant                                                                             مواد رویه کار

Surge (to)                                                                          موج (نفس زدن)

Surge pressure                                                    فشار موجی- فشار کوبشی

Swab (to)                                                              مکش- مکیدن- مک زدن

Swab cup                                                                 لاستیک مکنده یا مکنده

Swage                                                                               سنبه لوله حفاری

Swedge                                                                           تبدیل لوله حفاری

Swept bent                                                                              زانوی تولید

Swivel                                                                              گلو گاه هرز گرد

Swivel bail                                                                دسته گلو گاه هرز گرد

               ********          T         ********

Tail pipe                                                                  دنباله توپک- لوله دنباله

Tangential stress                                                                   تنش مماسی

Tank                                                                                               مخزن

Tap                             روزن- سوراخ یا محلی برای بستن فشار سنج یا وسایل دیگر

Taper mill                                                                         آسیاب مخروطی

Tapered tap                                                                       قلاویز مانده گیر

Target                                                                                              هدف

Taper string                                                                            رشته مرکب

Tearing down                بازکردن دکل- پیاده کردن و کنار کشیدن دکل از روی چاه

Telescopic derrick                                                               دکل تلسکوپی

Tensile strength=ultimate strength                             حد مقاومت کششی

Tender                                               قایق مسکونی در کنار سکوی نفتی در دریا

Tension                                                                                          کشش

Test well flange                                                                     فلنج جوشی

Thinner                                                                                         روانگر

Thixotropy                                                                     ماسیدن- گرانفامی

Thread protector                                                                    حفاظ رزوه

Throwing the chain                                               انداختن زنجیر (دور لوله)

Tie back                                                           پس آویز کردن-امتداد آستری

Tie back sleeve                                                                   آستینه آستری

Tie back string                                                                   رشته پس آویز

Tie down screw                                                                   پیچ نگهدارنده

Tight hole                                                                   چاه تنگ (تنگی چاه)

Tight spot                                                                                  نقطه تنگ

Time break down                                                       تجزیه زمانی عملیات

Tong                                                                                                آچار

Tong, casing                                                                    آچار لوله جداری

Tong line                                                                            کابل آچار لوله

Tong man                                                                           کارگر آچار زن

Tong, power                                                                    آچار هیدرولیکی

Tong, rotary                                                                             آچار دکل

Tool joint                                                                    مفصل لوله- پیوندگاه

Tool pusher                                                                               سر حفار

Tooth                                                                                              دندانه

Torch                                                                                       مشعل برش

Tooth bit                                                         مته فولادی- مته دندانه فولادی

Torque                                                                                         گشتاور

Torque converter                                                                 مبدل گشتاور

Torsion                                                                             پیچاندن- پیچش

Total depth                                                              عمق نهایی- عمق هدف

TOTCO                                                                             زاویه یاب تاتکو

TOTCO baffle                                                                        حلقه تاتکو

TOTCO barrel                                                       پوشینه زاویه یاب -تاتکو

TOTCO double recorder mechanical drift indicator            زاویه یاب

مکانیکی و مضاعف تاتکو                                                                                                                                                                                                             

Tour                                                                                      شیفت- نوبت

Tour pusher                                                                        سرحفار شیفت

Transit zone                                                                             لایه انتقالی

Transmission                                                                          جعبه انتقال

Traveling block                                                         بلاک بالا رو- بالا رو

Travel joint                                                                          شاخه کشویی

Treatment                                                                               چاره سازی

Tri-cone bit                                                                           مته سه کاجه

Trip                                                           پیمایش چاه – لوله بالا – لوله پایین

Trip gas                         گاز پیمایش- گازی که در زمان پیمایش وارد چاه می شود

Triplex baffle collar                                                   طوقه سیمان سه کاره

Trip tank                                                                             مخزن پیمایش

Tubing                                                                                      لوله مغزی

Tubing hanger                                                                        آویزه مغزی

Tubing head                                                                              سر مغزی

Tubing head spool                                                         ماسوره سر مغزی

Tubing head spool, all purpose                          ماسوره سر مغزی دو کاره

Tubular good                                         لوله جات- لوله آلات- کالای لوله ای

Tungsten carbide insert bitمته دکمه ای                                             

Turbo-drill                                                                               توربودریل

Turbo-drilling                                                                   حفاری توربینی

Turbulent flow                                                جریان متلاطم- ناآرام- آشفته

Twist -off                                   بریدن لوله های حفاری (درزمان چرخیدن لوله)

               ********          U          ********

Underflow                                                                  زیرجریان- ته جریان

Union                                                                                             اتصال

Unit                                                                        دستگاه- واحد - کارخانه

Universal joint                                            مفصل همه سویی – شاخه مفصلی

Upset                                                                                         برجستگی

Upset (internal)                                                                   درون برجسته

Upset (external)                                                                   برون برجسته

Up stream                                                                    بالا رود- جریان بالا

Ultimate strength                                                                 مقاومت نهایی

Under ground blow out                                                  فوران زیر زمینی

Under reamer                                                                     طوقه زیر تراش

U-tube                                                                                   لوله یو شکل

U-tubing                                                                               یو شکل شدن

Urban well                                                                    چاه محدوده شهری

                ********           V        ********

Vacuum                                                                                           خلاء

Valve                                                                                                شیر

Valve, air                                                                                    شیربادی

Valve, angle                                                                        شیرسوزنی کج

Valve, (automatic shut off)                                                  شیرخود کار

Valve, (back pressure)                                      شیرپس فشار- شیر یکسویه

Valve, ball                                                                                  شیرتوپی

Valve, (ball check)                                                     شیریکطره ساچمه ای

Valve, block                                                                           شیرچند قلو

Valve, butter fly                                                                       شیرپروانه

Valve, by pass                                                                           شیرفرعی

Valve, check                                                                           شیریکطرفه

Valve, Christmas tree                                                            تاج سر چاه

Valve, cock                                                                           شیرسماوری

Valve, control                                                                           شیرکنترل

Valve, damp                                                                              شیرتخلیه

Valve, dipping                                                                   شیرچاه پیمایی

Valve, disc                                                                              شیردیسکی

Valve, dual                                                                                شیردوقلو

Valve, flapper                                                                          شیرباله ای

Valve, float                                                                               شیرشناور

Valve, gate                                                                           شیردروازه ای

Valve, globe                                                                              شیرگلابی

Valve, insert                                                                             شیرجوفی

Valve, (Kelly joint safety)                                                  شیرایمنی کلی

Valve, needle                                                                           شیرسوزنی

Valve, plug                                                                            شیرمجرا بند

Valve, pop (relief)                                                                  شیراطمینان

Valve removal plug (V.R.Plug)                                  مسدود کننده جانبی

Valve, release                                                                           شیر تخلیه

Viscose                                                                            گرانمایه - گرانرو

Viscosifier                                                                  گرانگر – مواد گرانگر

Viscosity                                                                                    گرانروی

Viscosity, coefficient of                                                   ضریب گرانروی

Viscosity index                                                               شاخص گرانروی

                 ********        W          ********

Wait (waiting)                                                                               انتظار

Waiting on cement (W.O.C.)                               منتظر سخت شدن سیمان

Wall hook                                                                      قلاب – مانده یاب

Wash                                                                                        شستن چاه

Wash out (hole)                  شسته شدن دیواره چاه- گشاد شدن چاه – چاه گشاد

Wash out (pipe)                                                   سوراخ شدن و نشت کردن

Wash over sub                                                                کفشک دور شویی

Wash over pipe                                                 لوله شستشو- لوله دور شوی

Wash pipe                                                                             بوش محافظ

Water base mud                                                                     گل پایه آبی

Water chip hole action                                                      عمل آب پرانی

Wedge angle                                                                      شیب یال دندانه

Weight indicator                                                                         وزن نما

Weighting material                                                 وزن افزا- مواد وزن افزا

Weight on bit (W.O.B.)                                                      وزن روی مته

Walden flange                                                                       فلنج جوشی

Well bore                                                                                         چاه

Well completion                                                                     تکمیل چاه

Well deviation                                                                       انحراف چاه

Well deviation survey                                               نمودار زاویه یابی چاه

Well drilling progress chart                              نمودار پیشرفت حفاری چاه

Well head                                                                                    تاج چاه

Well head pressure (W.H.P.)                                              فشار سر جاه

Well progress chart                                                      نمودار پیشرفت چاه

Well surveying                                                                نمودار گیری چاه

Whip stock pipe                                       پنجره ویپ استاک – دریچه انحراف

Wild cat                                                               چاه وحشی – چاه اکتشافی

Winch                                                                                          جرثقیل

Wiper plug                                                                                    روبنده

Wiper trip (short trip-condition Trip)                پیمایش کوتاه یا آزمایشی

Wire line                                                                            سیم چاه پیمایی

Wire line prevent or                                               فورانگیرسیم چاه پیمایی

Wire line wiper                                                                        سیم روب

Wire rope                                                                                 طناب سیم

Work on pipe                                                               کار کردن روی لوله

Work over                                                    تعمیر- کار کردن مجدد روی چاه

Working pressure                                                    فشار مجاز – فشار کار

              ********         X         ********

X-bushing                                                                          بش نوع ایکس

X-tree cap (x-mass tree cap)                                            کلاهک تاج چاه

X-over sub (cross over sub)                                         مبدل رزوه و اندازه

              ********         Y        *********

Yield point                                                                             نقطه واروی

Yield point value                                                                    حد واروی

Yield strength                                                             حد مقاومت الاستیک

Yield of cement                                                       بازدهی هر کیسه سیمان

Yield of clay                                                                          کارآیی رس

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBREVIATIONS

ANN.

Annulus

ANN  Vel.

Annular velocity

API

American Petroleum Institute

BAL

Balance

Bar.

Barite

BBL

Barrel

BHA

Bottom Hole Assembly

BHE

Bottom Hole Equipment

BOP

Blow Out Prevent or

BOPE

Blow Out Prevent or Equipment

BPM

Barrel per Minute

BPH

Barrel per hour

BS

Bit sub

Cat

Caterpillar motor

Circ.Bott. up

Circulate bottoms up

CMT

Cement

CMT CL:

Cement class:

CMC

Carboxyl methyl cellulose

Comp.

Completion

COND

Condition

CONT

Continue

C/OUT

Clean  out

C.C.CMT

Clean out cement

Comp. Loss

Completed loss

CONN

Connection

C.P.

Casing point

CSG

Casing

CSG HD SP

Casing head spool

CSG Hd. Hsg.

Casing head housing

D/A

Dresser Atlas

D/C

Drill collar

DD

Drilled depth