سیالات حفاری

معماری فرهنگ قوم لر حفاری وسیالات حفاری تمدن لرستان

 
واژگان نفتی حرف A
نویسنده : رضا سپهوند - ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
 

 

^

A

جرثقیل دوپایه

a-frame brace;A-mast

 

 

ترک کردن در عمق

abandon v at a depth of

ترک کردن چاه

abandon v-awell

 

چاه متروک

abandoned well

فشار ترک

abandonment pressure

 

الیاف پنبه ی نسوز

abestos fiber

مغاکی

abismal

 

حفاری سایشی

abrasion drilling

ساینده

abrasive

 

سایش کاری

abrasive treatment

آب ساینده

abrasive water

 

ماده ی ساینده

abrasive(noun)

چگالی ممطلق

absolute density

 

تراوایی مطلق

absolute permeability

تخلخل مطلق

absolute porosity

 

فشار مطلق

absolute pressure

سرعت مطلق

absolute rate

 

گران روی مطلق

absolute viscosity

گاز جذب شده

absorbed gas

 

جاذب عامل جذب کننده

absorbent

ظرف جذب

absorber

 

برج جذب تست

absorber;absorption column

ظرفیت جذب

absorption capacity

 

ضریب جذب

absorption coefficient;absorption factor;coefficient of absorption

جذب نوترون‌ها

absorption of neutrons;capture of neutrons

 

واحد جذب

absorption plant

اتصال نیم پایه

abutment joint; butt joint;abutting joint

 

ناحیه مغاکی

abyssal area; abyssal region

نهشت های مغاکی

abyssal deposits

 

عمق مغاکی

abyssal depth

دشت مغاکی

abyssal plain

 

سنگ‌های مغاکی

abyssal rocks; deep- seated rocks

منطقه‌ی مغاکی

abyssal zone

 

مغاکی-دریایی وابسته به دریای باز

abyssopelagic

شتاب دهنده

accelerator

 

شتاب سنج

accelerometer

فراز

acclivity

 

بخش مسکونی(درسکوی حفاری)

accommodation module;quarters module

تراکم تراشه‌ها

accumulation of cuttings

 

تراکم گل حفاری

accumulation of muds

تجمع نفت

accumulation of oil;

 

بطری اسید

acid bottle

انحراف سنج اسیدی

acid bottle inclinometer

 

تزریق اسید

acid flooding

گاز اسیدی

acid gas; sour gas

 

لجن اسیدی

acid sludge

خاک اسیدی

acid soil

 

قطران اسیدی

acid tar

اسید شویی

acid wash; acid washing

 

آب اسیدی

acid water

ضد اسید

acid- proof; acid resisting

 

بتون ضد اسید

acid-proof concrete

واحد بازیابی اسید

acide recovery plant

 

سنگ‌های اسیدی

acidic rocks; acid rocks

اسیددار

acidiferous

 

اسید کاری چاه‌ها

acidization of wells

ابراز اسید کاری

acidization tools; acidizing tools

 

چاره کاری با اسید

acidization; acidizing

اسید کاری کردن

acidize v

 

شیرفوران گیر صوتی

acoustic BOP control

موضع یابی صوتی

acoustic location

 

سیستم موضع یابی صوتی

acoustic location system

نمودار صوتی

acoustic log; sonic log; acoustic velocity log; continuous velocity log; velocity log; C.V.L;SL

 

نمودارگیری صوتی

acoustic logging; continuousvelocity logging; sonic logging; velocity logging

واحد اندازه گیری

acoustic measuring system module

 

جایابی صوتی

acoustic positioning

روش تعیین موقعیت صوتی

acoustic positioning system; APS

 

ضامن صوتی

acoustic release device

ورگوی صوتی

acoustic transponder; transponder

 

نمودارگیری به وسیله ی فعال سازی

activation logging

گل در کار

active mud

 

حوضچه ی گل درکار

active mud pit; active pit;mud pit; sump

مخزن گل در کار

active mud tank

 

سونار فعال

active sonar

فشار فعال زمین

active thrust of earth

 

ضریب فعالیت

activity coefficient

فشار موثر

actual pressure

 

ضخامت واقعی(دریک لایه)

actual thickness

زمان واقعی حفاری

actualboring time; actual drilling time

 

پرچین

acutely folded

هیدروکربور زنجیری

acyclic hydrocarbon

 

الماس

adamantine

مته ی ساچمه یی

adamantine drill

 

فلنج تبدیل

adapter flange

مبدل

adapter; adaptor; stem extension

 

کاهنده

adapter; substiute;sub;reducer;reducing socket;reducing joint;crossover sub;adaptor

افزودنی

additive; dope

 

چسبندگی

adherence

حد چسبندگی

adherence

 

چسبندگی

adhesion

ضریب چسبندگی

adhesion coefficient

 

غشای نفتی چسبنده

adhesive oil film

توان چسبندگی دوغاب سیمان

adhesive power of cement slurry

 

آب چسبیده

adhesive water; attached water

سنگ مجاور

adjacent rock; adjoining rock

 

لایه های مجاور

adjacent strata; adjacent beds

پستانک فوران قابل تنظیم

adjustable bean;adjustable flow bean;adjustable choke

 

برقوی بازشوی قابل تنظیم(برای مته)

adjustable expanding reamer

ساقه ی تنظیم

adjusting rod

 

سرگردان

adrift

گاز جذب شده

adsorbed gas

 

معالیت کشش سطحی

adsorption activity; diffusion activity; membrane activity

جذب کاری

adsorption treatment; adsorption treating

 

مرحله بلوغ(در چاه)

adult stage

پیش چاه

advance bore-hole

 

پیشروی ابزار

advance of the tool; feed of the tool

سرعت پیشروی

advance rate; drilling rate; drilling speed; penetration rate; rate of drilling progress

 

گونه ی پیشرفته

advanced genus

سنگ بادرفت

aeolian rock; atmospheric rock; eolian rock

 

هوا داده

aerated

کف هوا داده

aerated bottom

 

گل هواداده

aerated mud

کفاب

aerated water

 

تهویه

aeration

چین فرسوده

aeration fold; aerial arch

 

دکل آنتن

aerial mast(Brit);antenna tower

روش آفماگ

afmag method;audio frequency magnetic field method

 

جریان دنباله

after flow

پس گاز

afterdamp; aftergases

 

جوش سنگ آتشفشانی

agglomerate

به هم جوش خوردن

agglutinate

 

ضخامت کل

aggregate thickness

جعبه ی هوا

air box

 

حباب هوا

air bubble; air bell; blister

کمپرسور باد

air compressor

 

خنک کردن به وسیله ی هوا

air cooling

سکوی حفاری با ضربه گیر بادی

air cushion drilling platform

 

حفاری با هوای فشرده

air drilling; compressed air drilling

هوارانی

air drive; airflooding

 

دریچه خروج هوا

air escape valve

خروجی هوا

air exhaust

 

هواکش

air exhauster

صافی هوایی

air filter; air separator; air trap

 

جریان سنج هوا

air flow meter; anemometer; air flow indicator; wind speed indicator

فاصله ی هوایی

air gap

 

ضربه زن صوتی

air gun

چکش بادی

air hammer

 

منجنیق بادی

air hoist; air tugger; air winch

دهانه ی ورودی هوا

air hole; air intake vent

 

تزریق هوا

air injection

پستانک ورودی هوا

air inlet nipple

 

دریچه ورود هوا

air inlet valve

مدخل هوا

air inlet; air intake

 

چاه تزریق هوا

air input well

استخراج با هوای فشرده

air lift

 

چاه استخراج با هوای فشرده

air lift well

هوا بند

air lock

 

کیسه ی هوا

air lock

خروجی هوا

air outlet

 

لوله ی هوا

air pipe; air piping

فشار هوا

air pressure

 

درجه ی فشار هوا

air pressure gage

هوازدایی

air renoval

 

اعاده ی فشار با هوای فشرده (در مخزن زیرزمینی)

air repressuring

روش شیرین کردن با هوا

air sweetening process

 

شیر هوا

air valve

دیواره ی هوابندی شده

air- tight patition

 

جزم

air- tight; hermetic

خنک شده با هوا

air-cooled

 

جزمی

air-tightness

منفجر کننده ی بادی

airdox; airdox blaster

 

آلئوریت ها

aleurites

آلئورولیت ها

aleurolites

 

هیدروکربور زنجیری حلقوی

alicyclic hydrocarbon

هیدروکربورهای زنجیری

aliphatic hydrocarbon

 

چاره کاری با قلیا

alkali treatment

قلیایی

alkaline

 

قلیایی خاکی

alkaline earth

خاک های قلیایی

alkaline soils; alkali soils

 

قلیایی بودن

alkalinity

آلکان

alkane

 

آلکن

alkene; alkylene;olfinic hydrocarbon

آلکین

alkyne; alkine

 

چین نابرجا

allochthonous fold; allocthonous fold

نهشت نابرجا

allochthonous fold; allocthonous fold; allogene fold

 

سنگ نابرجا

allochthonous rock; allocthonous rock; allogene rock

بافت نامنظم

allotriomorphic structure;allotriomorphic texture; xenomorphic texture; anhedral texture

 

بی شکل

allotriomorphic; anhedral; xenomorphic

مخروط آبرفتی

alluvial cone; alluvial fan; debris cone

 

ماسه ی آبرفتی

alluvial sand

آبرفتی

alluvial; alluvian

 

در امتداد صفحه ی شیب

along the dip plane

در امتداد طبقه

along the strike

 

سنگ تغییر یافته

altered rock

چینه بندی متناوب

altermated stratification; altornate structure

 

تناوب لایه ها

alternation of beds; alternating of beds

سیمان آلومین

alumina cement

 

آلومین

alumina; aluminum oxide

سیستم حفاری آمریکایی

american system of drilling;cable system of drilling;cable tool method of drilling

 

مطالعه روی مدل قیاسی

analog model study; analogue model study

مدل قیاسی

analog model; analogue model

 

تجزیه کننده

analyzer

مهاربستن

anchor

 

بلوک مهار

anchor block

بویه ی راهنما

anchor buoy

 

یدک کش حمل لنگر

anchor handling tug

کابل مهار

anchor line; anchoring line; brace; guy; stay; stay rope; guy wire

 

تیر پایه ی مهار

anchor piling

لوله ی لنگر

anchor pipe

 

لوله ی هادی خارجی

anchor string; foundation pile; outer conductor

چرخ لنگرکش

anchor winch; anchor windlass

 

لنگر

anchor; cramp iron

بستن

anchor;tie

 

لنگرگاه

anchorage

سیستم لنگراندازی

anchoring system

 

توپک مهار

anchorpacker

آهن نبشی

angle bar;angle iron; angular iron

 

تزاید تدریجی شیب (در چاه انحرافی)

angle build-up

تقلیل تدریجی شیب(در چاه انحرافی)

angle drop off

 

پایه گوشه (درسکو)

angle leg

زاویه ی لایه بندی

angle of bedding; bedding angle

 

زاویه ی انحراف

angle of deviation; angle of drift; fleet angle; drift angle

زاویه شیب

angle of dip; angle of dipping; angle of inclination; angle of incline; dip angle

 

زاویه ی ارتفاع

angle of elevation

زاویه ی اصطکاک

angle of friction

 

زاویه ی نشیب

angle of gradient

زاویه ی انحراف از قائم

angle of hade

 

زاویه ی تابش

angle of incidence

زاویه تابش برلایه

angle of incidence with the layer

 

فولاد نبشی

angle steel

سوپاپ خم

angle valve

 

اندریت

anhydrite

دمای آنیلین

aniline point;an.pt.

 

ناهمسانگرد

anisotropic

ناهمسانگردی

anisotropy

 

مته دستی حلقوی

annular auger

شیر فوران گیر فضای حلقوی

annular blowout preventer; bag preventer; sleeve BOP; sleeve blowout preventer; annular BOP

 

حفاری حلقوی

annular boring

دوران حلقوی

annular circulation

 

فشار فضای حلقوی

annular pressure; annulus pressure; casing pressure

سرعت برگشت گل حفاری

annular return velocity; mud return velocity

 

فضای حلقوی

annular space; flow annulus; annulus

سرعت فضای حلقوی

annular velocity

 

حساس به فشار فضای حلقوی

annulus pressure responsive; APR

شیر فضای حلقوی

annulus valve

 

نابه هنجاری

anomaly

تاقدیسی

anthclinal

 

روغن های آنتراسن

anthracene oils

کمک فنر

anti- vibration mounting; shock absorber; vibration damper; vibration dampener

 

تدابیر ضد آلودگی

anti-pollution measures

گرداب شکن

anti-vortex baffle; vortex beaker

 

برجستگی تاقدیسی

anticlical bulge; anticlinal high

رأس تاقدیس

anticlinal apex; anticlinal bend; arch bend; saddle bend; upper bend

 

محور تاقدیس

anticlinal axis; saddle axis

هسته ی تاقدیس

anticlinal core; anticlinal nucleus; core of anticline

 

ستیغ تاقدیس

anticlinal crest; anticlinal ridge crest of anticline; crown of anticline

گسل تاقدیس

anticlinal fault

 

یال تاقدیس

anticlinal flank; anticlinal limb; flank of anticline

خمیدگی تاقدیسی

anticlinal flexure

 

چین تاقدیسی

anticlinal fold; up fold; anticline

خط تاقدیس

anticlinal line

 

مخزن تاقدیسی

anticlinal reservoir

ساختار تاقدیسی

anticlinal structure

 

بالا آمدگی تاقدیسی

anticlinal uplift; anticlinal upward

تاقدیسگان

anticlinorium;composite anticline

 

روکش ضد خوردگی

anticorrosion coating; antiocorrosive coating

رنگ ضد خوردگی

anticorrosive paint

 

ضد خوردگی

anticorrosive; anticorrosive agant

ضد کف

antifoam; antifoam agent; antifoam additive; antifroth agent; defoamer; defoaming agent

 

رنگ ضد خزه

antifouling composition; antifouling paint

ضد یخ

antifreeze; antifreezing agent

 

وسیله ضد ناوش

antirolling device

تجهیزات ضد ناوش

antirolling installation

 

ریگ ضد سایش

antiscour gravel

دیواره ی مشبک ضد سایش

antiscour perforated wall

 

دیوار ضد سایش

antiscour wall

شیب ظاهری

apparent dip

 

سطح ظاهری آب زیرزمینی

apparent ground- water level

تخلل ظاهری

apparent porsity

 

مقاومت ظاهری محیط

apparent resistance of amedium

مقاومت ویژه ی ظاهری

apparent resistivity

 

لغزش ظاهری

apparent slip; throw; total throw

نبود چینه یی ظاهری

apparent stratigraphic gap

 

روی هم افتادن ظاهری چینه ها

apparent stratigraphic overlap

ضخامت ظاهری لایه

apparent thickness of abed

 

جابه جایی قائم ظاهری

apparent throw

چاه مطالعاتی

appraisal well; test boring; test well; trial boring; trial well

 

آب ده

aquifer; aquiferous; water bearing

لایه ی آب ده

aquifer; water bearing stratum; aquifer layer

 

قوس چین خوردگی

arc of folding

هسته ی چین

arch core

 

یال قائم

arch limb; normal limb; roof limb

ناحیه ی مقدم

area in advance

 

ناحیه ی رسوب گذاری

area of sedimentation

ناحیه ی نشست

area of subsidence; subsiding area

 

محدوده ی بهره ده

areal limit of the pay zone; areal limit of the oil sand

چگالی سنج

areometer;hydrometer

 

خاک رس

argil; clay

سنگ آهک رسی

argillaceous limestone; clayey limestone

 

ماسه رسی

argillaceous sand; shaly sand

ماسه سنگ آرژیلی

argillaceous sandstone; dauk

 

شیست رسی

argillaceous schist; clay schist; argillite

بافت رسی

argillaceous texture; pelitic texture

 

رسی شدن

argillization

هیدروکربور معطر

aromatic hydrocarbon

 

معطر سازی

aromatization

ترتیب لایه ها

arrangement in layers; structural position of strata

 

تاقدیس تکامل نیافته

arrested anticline

آب آرتزین

artesian water

 

چاه آرتزین

artesian well; bore well

طوق مته ی مفصل دار

articulated drill collar

 

سکوی مشعل مفصل دار

articulated flare platform

مفصل گردان

articulated joint; swivel joint

 

سکوی گردان

articulated platform; oscillating platform; compliant platform

محور مفصل دار تلسکوپی

articulated telescopic shaft

 

جزیره ی مصنوعی

artificial island; man-made island

استخراج مصنوعی

artificial lift

 

پنبه ی نسوز

asbestos

ریسمان آزبست

asbestos cord

 

دستکش پنبه ی نسوز

asbestos gloves

عایق کاری با پنبه ی نسوز

asbestos insulation

 

روکش پنبه ی نسوز

asbestos lagging; asbestos covering

آسترکاری با پنبه ی نسوز

asbestos lining

 

آب بندی با پنبه ی نسوز

asbestos packing

ورق پنبه ی نسوز

asbestos plate; asbestos sheet; asbestos tray

 

حلقه ی پنبه ی نسوز

asbestos ring

ستون بالا رونده

ascending pillar

 

صعود

ascent

ماسه سنگ قیری

asphalitic sandstone

 

قیر طبیعی

asphalt

رگه ی قیردار

asphalt base course

 

نهشت های قیری

asphalt deposits

دریاچه ی قیر

asphalt lake; pitch lake

 

نفت خام قیر مایه

asphalt- base oil; naphthenic oil; asphalt base crude; asphalt crude oil

هیدرو کربور قیرمایه

asphaltic hydrocarbon

 

آسفالتیت

asphaltite

سوارکردن اجزای سکو

assembling of the modules

 

کمک حفار

assistant driller

گاز همراه

associated gas

 

سنگ های نفت دار

associated rocks

لایه های نفت دار

associated sheets

 

ثقل سنج ناپایدار

astatic gravimeter

مغناطیس سنج ناپایدار

astatic magnetometer

 

تاقدیس نامتقارن

asymmetrical anticline

جو

atmosphere

 

اثرات هوا

atmospheric actions; atmospheric effects; weather factors

عوامل جوی

atmospheric agents

 

تکاثف جوی

atmospheric condensation

شرایط جوی

atmospheric conditions

 

رطوبت هوا

atmospheric humidity

فشار هوا

atmospheric pressure; barometric pressure

 

سوخت پاش

atomizer; pulverizer; sprayer; spray nozzle

سنگ بی ثمر

attle

 

مته ی دستی مارپیچ

auger drill

ساقه مته ی مارپیچ

auger stem

 

مته ی مارپیچ

auger; auger bit

نهشت برجا

autochthonous deposit; indigenous deposit

 

چین برجا

autochthonous fold; rooted fold

سنگ برجا

autochthonous rock

 

خواباندن خودکار

automated shutdown

طبلک چپ خودکار

automatic break out cathead

 

طبلک فرعی خودکار

automatic cathead

پرکردن خودکار

automatic charging

 

دستگاه پرکردن خودکار

automatic charging equipment

تخلیه ی خودکار

automatic discharge

 

حفاری خودکار

automatic drilling

کنترول پیشروی خودکار مته

automatic feed control

 

پایین بردن خودکار مته

automatic feed; automatic feedoff

منبع جریان خودکار

automatic flow tank

 

گاز یاب خودکار

automatic gas detector

شیر تفکیک خودکار

automatic isolating valve

 

روغن کاری خودکار

automatic lubrication

شیرفرمان اصلی خودکار

automatic master valve

 

خرک خودکار

automatic pipe rack

گازیاب خود ثبت

automatic recording gas detector

 

فوران گیر دوار خودکار

automatic rotating blowout preventer

شناور کمکی

auxiliary float

 

چرخ بالابر کمکی

auxiliary hoist; auxiliary winch; cartworks

جرثقیل پایه یی کمکی

auxiliary pedestal crane

 

شیر کمکی

auxiliary valve; stand- by valve

میانگین تزریق روزانه

average daily injection

 

سرعت متوسط حفاری

average drilling speed

تولید متوسط

average output

 

فشار متوسط

average pressure

نفت نوع متوسط

average quality oil

 

نمونه ی متوسط

average sample

اشباع متوسط

average saturation

 

وزن متوسط

average weight

هواکش هم محور

axial fan

 

وزن روی مته

axial load; drilling weight; weight on the bit; specific load; weight in bit

تلمبه ی محور ی

axial pump

 

محور ناودیس

axis of trough; trough axis; synclinal axis